Title-Name-Surname Paper Title University Session
Prof. Dr. Selma YEL, Yük. Kur. Uzm. M. Abdullah KAYMAK Makedonya’dan Anadolu’ya Göç Eden Türklere Yönelik Yardım Kampanyasına İstanbul Yahudi Cemaati’nin İlgisi (1923-1924) Gazi Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Yusuf AVCI-Sema ÇİÇEK Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Türkçe Eğitimi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YILDIRIM- Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dilara AKYAR-Nesibe DENİZ-Dr. Öğr. Üyesi Pınar BULUT İlkokul Öğrencilerinin Yazdıkları Hikâyelerde Çizgi Film Karakterleri Gazi Üniversitesi/Sınıf Eğitimi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Res. Asst. Engin Tengilimoğlu, Prof. Dr. Yüksel Öztürk Clusturing of Hotel Reviews With Text Mining Thecniques: Case of Bakü Selçuk University 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Bulut, Arş. Gör. Mehmet Tuğrul Osmanlı Dönemi Arnavutluk Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Sabri Can SANNAV, Cem TURAN Askerî Zaferden Diplomatik Yenilgiye Bir Örnek: 1897 Dömeke Meydan Muharebesi ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Doç. Dr. Behice Varışoğlu Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Tutumlarının İncelenmesi Tokat Gaziosmanpaşa University 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Ayşe Şeyma TURGUT Türkiye’deki Gelir Eşitsizliğinin Kadının İşgücüne Katılımı ve Kadın Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Mehmet Celâl Varışoğlu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Derslerine Yönelik Görüşleri Tokat Gaziosmanpaşa University 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR Hadramutlu Bir Sûfî: Abdullah b. Alevî el-Haddâd Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve Bakım Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Öğr. Gör. Dr. Sezen GÜNGÖR Bireysel Yatırımcıların Benzeşim Ön Yargılarının Sosyal Sorumluluk Projesi Yatırımları ile Birlikte Ele Alınması Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN Küresel Isınmaya Karşı Yeşil Bilişim Kapsaminda Alınabilecek Önlemler Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Öğr. Gör. Bünyamin Punar XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Timar Sistemi: Üsküp Örneği Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN Kutadgu Bilig’de Tören Yemekleri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. İsmet ÇETİN Kutadgu Bilig’in Toplumsal Yapıyı Oluşturmadaki Bilgi Alanları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Adnan SÖZEN Türkiye İçin Nükleer Santraller ve Çevresel Etkiler Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Öğr. Gör. Dr. Sezen Güngör, Öğr. Gör. Özge HABİBOĞLU Çerçeveleme Etkisinin Satın Alma Kararları ve İrrasyonel Kararlar Üzerine Etkisi Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Özge GÜLVER Medyada Kadın Profili Ve Şiddet: Güçlü Bir Medya Organı Olan Televizyonda Kadına Karşı Şiddet ve Şiddet Algısını Belirlemeye Yönelik Çalışma Jandarrma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üyesi Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA Makedonya Türklerince Söylenen Türkülerde Kullanılan İkilemeler Trakya Üniversitesi,Türk Dili ve Edebiyatı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Gül Güler Palmet Motifi Şeklinde Yapılmış Bir Grup Bayrak ve Sanak Alemi Harran Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Mustafa Güler Kızıltepe (Dunaysır) Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Harran Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Ahmet ARAS Günümüzde Balkan Coğrafyasında Yer Alan Dini Grupların Değerlendirilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Mustafa ARSLAN Dünyada ve Türkiye’de Bağımsız Denetim: Bağımsız Denetimin Geleceği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK Cevad Kâzım’ın “Gönül Yaşlarım” İsimli Eseri Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Ülfet Görgülü Fıkhi Perspektiften Genom Düzenlenmesi: CRISPR-Cas9 Sistemi: “Cesur Yeni Dünya” mı, “Dünyanın Ekseninden Çıkması” mı? Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Ahmet Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Seval Yinilmez Akagündüz Ahmed Şem’î’nin “Hülâsatü’l-Ahlâk” Adlı Eseri ve Ahlaka Dair Görüşleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Engin Tengilimoğlu, Prof. Dr. Yüksel Öztürk Metin Madenciliği Yöntemleri ile Online Otel Yorumlarının İncelenmesi: Bakü Otelleri Örneği Selçuk University 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Şerife PEKKÜÇÜKŞEN Mahallenin Geleneksel Temeli ve Hukuki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof.Dr. Nadir İLHAN Oğuz Türkçesi Metinlerinden Salsal-name’nin Paris Nüshası Kırşehir Ahi Evran üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Fuat EROL, Dr. Öğr. Üyesi. Nezahat EKİCİ Sanat Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı: Müzeler Üzerine Bir Araştırma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Arzu MALTAŞ EROL Kentsel Yaşama Alternatif Bir Katılım: Kendin-Yap (DIY) Şehircilik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Nikolina Kunic Case of Sejdic and Finci vs Bosnia and Herzegovina TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR Trakya Ağzında Bir Sözcük: Aydamak Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Gülbadi Alan - Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kuş Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi Erciyes Üniversitesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Zeynep ŞİMŞİR Travma Sonrası Büyüme Konusunda Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Zekiye Demir Dindar Erkeklerin Kadının Çalışmasına Bakışı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Demet ŞAHİN KALYON, Ceren KÖSELER Argümantasyona Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Düşünceleri Üzerindeki Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Mehmet Ali POLAT Yurtiçi Tasarruflar İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Havalimanı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Emel YILMAZ Algılanan Sosyal Kaytarma Davranışı ve Kurumdan Kaynaklanan Sebepler Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ŞEREF Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Okuma Becerisi Odaklı Bir Değerlendirme Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Kobilerin Demografik Yapısı, Karşılaşılan Zorluklar ve Önerilen Çözümler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Doğuş Üniversitesi-Beykent Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Geçici Yönetim : Örgüte Etkileri ve Diğer Esnek Çalışma Sistemleri Arasındaki Farklar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Doğuş Üniversitesi-Beykent Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Nurdan YAĞLI-Prof.Dr.Öznur ÖZDOĞAN Gaziler ve Yakınlarının Manevi İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Gülbadi Alan Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi Erciyes Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Levent Ünal Balkan Harbi’nin Askeri Yönden Değerlendirilmesi ve Gerekli Derslerin Çıkarılması Başkent Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ, Dr. Öğretim Üyesi Ersin BURNAZ Kutadgu Bilig’de Pazarlama / Marketing in Kutadgu Bilig Trabzon Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. A. Faruk LEVENT, Doktora (Aday) Esin METLİLO Okul İçindeki Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Marmara Üniversitesi-Sabahattin Zaim Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN Batı’da İslamofobinin Nedenleri ve Müslümanların Maruz Kaldığı Hak Kayıpları Fırat Ünv. İlahiyat Fak. 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Lect.Bediha Gökçen Aykol, Asco.Prof.Bilal Yıldırım The Level of Participation of Parents Who Attend Basic Education of Their Children According to The Opinions of Parents and Teachers İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN, Ufuk SEVERCAN Türkiye’de Deniz Lojistik Hizmeti Veren Firmaların Sosyal Medya Kullanımı ve Öneriler Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Öğr. Gör. Merve BERK, Öğr. Gör. Cansu İZGİ Dünden Bugüne Türk Lokumu İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Dr. F. Rezzan ÜNALP İkinci Dünya Savaşı’nda Alman-Rus Savaşının Türk-Alman İlişkilerine Etkileri: “Dış Türkler” Konusunda Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Sonuçları. Ufuk Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Nesrin Karaca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektuplarından 20. Yüzyıl Avrupa Şehirleri Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Abide Doğan Kadro Hareketinin Edebi Yüzü Hacettepe Üniversitesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
M.A Mine Nihan Doğan Asaf Halet’in Platonist Şiir Evreni Hacettepe Üniversitesi /Türk Dili ve Edebiyatı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Faik ÖZDENGÜL Fizyolojik ve Psikolojik Sağaltımda Otokton Bir Yaklaşım: “Rumi Aşkın Terapi ” Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Fizyoloji AD 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Assoc. Prof. Gözde YILMAZ, Assist. Prof. Emel YILMAZ Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students Marmara University Communication Faculty 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN Analysis of The Effect of Mathematics Worksheets Developed Based on Multiple Intelligence Theory on Mathematical Achievements and Attitudes of Eighth Grade Students Mardin Artuklu Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN The Impact of Mathematics Worksheets Developed Based on Critical Thinking Applications on Mathematical Achievements and Attitudes of Fourth Grade Students Mardin Artuklu Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Elif Büşra UZUN Öğretmen Adaylarının Okuma Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Nurgün KOÇ-Bedriye KOÇ Türkiye’nin Vazgeçilmezliği: Jeo- Starejik Konum, Enerji Koridoru ve Güvenlik Karabük Üniversitesi,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı; Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ILGAZ- Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİCİ Ailem ve Öğretmenlerim: Bazı Balkan Ülkelerinin Öğrencilerinin Gözünden Trakya Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Assist.Prof.Yalçın YILMAZ, Assoc.Prof.Gözde YILMAZ Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes Marmara University Communication Faculty 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu Mekânsal Belleğin Şiire Yansıması: Üsküp Örneği Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Öğr. Gör. Dr. Emine ALPAY The Role of the Newspaper Hak ve Özgürlük in shaping Turkish Identity in Bulgaria (1991- 1995) Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Bekir BULUÇ Lisansüstü Eğitimde Okul Etkililiğinin Değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Erkan Çav AK Parti İktidarını “Din-Sekülarizm (Laiklik) Gerilimi” Üzerinden Okumak: Yerel ve Küresel Vesayet Sistemlerinin Aşılması ile “Restorasyon ve İnşa Süreci 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Bekir BULUÇ İnsan Kaynakları Yönetimi işlevlerinden Seçme Sürecine İlişkin Analitik Bir Bakış Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Nevin Özdemir, Fatih Diken Etnik Kökenleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Kolb Öğrenme Stilleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Gülşen ERTAŞ, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının FeTeMM’ de Yer Alan Mühendislik Becerilerine İlişkin Görüşleri VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Yalçın YILMAZ Çocukları Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korumaya Yönelik Düzenlemeler ve RTÜK’ün Yaptırım Kararları Marmara Üniversitesi-İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Öğr.Gör. Ayşe ERCAN Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma Çağ Üniversitesi \ İş Sağlığı ve Güvenliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Anjelika Şimşek Migration and Xenophobia in Modern World – Endeavour to Clarify from Psychoanalytical Perspective Çağ Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Kuzey Makedonya Türkülerinin Toplumdilbilimsel Özellikleri Pamukkale Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi. Yıldıray Çevik Identity Quest Through Liminality in v.s Naipaul’s a House for Mr. Biswas Arel Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ata Az Avicenna’s Understanding of Prophecy Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Abdulhan ÜNLÜSOY Dini İfadelerin Edim Sözel Açıdan Sınıflandırılması İnönü Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Bilimleri Alanındaki Tezlere Yansımaları Gazi Üniversitesi-Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Öğr.Gör. Alper YALÇIN, Öğr.Gör. Sevda YALÇIN İnsani Gelişim Penceresinden Türk Tevletleri (2000-2017) Kafkas Üniversitesi/Kağızman MYO, Kafkas Üniversitesi/Kağızman MYO 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Selda Kılıç Osmanlı’da Kadın, Suç ve Ceza Anakara Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. A. Faruk Levent- İlkay Alp (Dr. Adayı) Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri Marmara Üni-Sabahattin Zaim Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Asgerzade Lutviyye Üsküp’lü Ahmet Bedi Triniç Azerbaycan’da Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Mustafa UÇAR MEDULA ve SUT Temelli Medikal Muhsebe ve Faturalandırma Biruni Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Patlamış Mısır Krizi! Türk Sinema Sektörünün Muktedir Aktörleri Ardahan Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek Günümüz İslam Dünyasında Mezhep Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Assoc. Prof. Ismail Demirezen The Increase in the Rates of Umrah Pilgrims in Turkey (1990-2014) Istanbul University 5th International Symposium on Religion and Society
Prof. Dr. Mehmet Evkuran Fizikten Metafiziğe Yol Gider Mi? -Son Bilimsel Gelişmelerin İlahiyata Yansımaları- Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Evkuran Müslüman Kimliği ve Deizm Üzerine Tartışmalar Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN, Doç. Dr. Tuba Gültekin Ege Bilge Liderlik Modeli Çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Ar.Gör.Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Kafkasya Üniversiteleri Birliği’nin Bir Kurumsal Girişimci Olarak Tezahürü Ardahan Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Duygu YILMAZ Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Uzanan Süreçte Kadının Toplumdaki Yeni Rolü ve Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değişen Statüsü Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayan Eğitimde Güncel Bir Yaklaşım: Öz-Düzenleyici Öğrenme Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Yıldıray Çevik “Courting Echo-controversy!” Reading Michael Crichton’s State of Fear İstanbul Arel University Faculty of Science and Letters 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan Kırdan Kente Göç Sonucunda Kentlileşme Çabalarının Türk Sinemasındaki İzdüşümleri DEU-GSF Film Tasarımı Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Hz. Muhammed (ASM)’ın Bir Sınanma Aracı Olarak “Hidayet” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Ebu Mansur Es-Sealebi’de Ahlaki Görecelilik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Sıddık Korkmaz Dinin Anlaşılmasında Kültürün Etkisi Sorunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Zehra Aslan Türk Devlet Tiyatrasosunun Kuruluşuna Giden Süreç ve Kuruluşu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Hikmet ATİK Halk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Elbistanlı Sırri ve Şiirleri Necmettin Erbakan Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Zehra Aslan Rus İşgali İle Birlikte Doğu Karadeniz Halkının Göçü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK-Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Cemil Meriç’te Düşünce Evreleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesinde Üç Mesele Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Banu Gürer Din Eğitimi Açısından Ahiret Bilinci Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Recep Önal Günümüzde Selefî Söylemin Siyasî bir Yansıması Olarak Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî ve Kelâmcılara Bakışı Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Mustafa YEL, Arş. Gör. Dr. Sultan ÇIKRIK Biyoloji Öğretmen Adaylarının Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi Gazi Üniversitesi-Biyoloji Eğitim ABD 5th International Symposium on Educational Sciences
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep SET Sosyal Olarak Kötücül Kişilik Özellikleri: Narsizm, Makyavelizm ve Psikopati Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. Şermin Şenturan-Emel Töre-Öğr. Gör. Güler Ertaş Kobilerin Demografik Yapısı, Karşılaşılan Zorluklar ve Öneriler Çözümler Bülent Ecevit Ün.-Doğuş Üniv.-Beykent Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Prof. Dr. Selma Yel Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Dâhilinde Tekke Ve Zaviyeler Kanunu ve Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Assoc. Prof. Dr. Dervis Kirikkaleli / Dr. Melike Torun / Assoc. Prof. Dr. Apler Ozun Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK European University of Lefke / Istanbul University - Cerrahpasa / University of Oxford 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Zeliha BERK Üsküdarlı Yâkub Afvî ve Netîcetü’t-Tefâsir Adlı Eserindeki Metodu Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Kemal EROL Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Öğr. Gör. Sinan DERMAN Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Çocuk Dostu Şehirler Okan Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Muhammet Raşit MEMİŞ Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Haris Hodzic Anxiety Prevalence among high school students International Balkan University 5th International Symposium on Educational Sciences
Prof.Dr.Mustafa Yıldırım Sanat ve Akıl NEÜ. Ahmet Keleşoğlu İLAHİYAT FAK. 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Sungur DOĞANÇAY Ingiltere’nin Kudüs’te Misyonerlik Faaliyetleri Dicle Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Büşra SAYGI TEKİR Büro Ortamı Çalışma Koşullarının Ergonomik Yönden Analizi: Adıyaman Belediyesi Örneği Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE İslam Hukukunun Aile İçi Şiddete Bakışı T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Arş. Gör. Esra Bayrak AYAŞ, Doç. Dr. Eyyüp NACAR Sporcuların Sportif İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi Adıyaman Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE Üsküplü İshak Çelebi’nin Gazellerinde Ontolojik Metafor Olarak “Aşk” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Ersin Kavi Lisans Öğrencilerinin İkinci Üniversite (Açıköğretim) Eğitimine Yönelik Algıları: Yalova Üniversitesi Örneği Yalova Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Zühal KARAMIŞ, Arş. Gör. İpek YILDIRIM Geçmişten Günümüze Mimaride İç ve Dış Arasındaki Sınırın Dönüşümü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Huseyin Yilmaz Cosmopolitan Imageries in Ottoman Art and Literature George Mason University 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Şengül Altun Öney (Dr. Aday) Peripatik Felsefe Ve Meşşâi Filozoflar; El Kindi, Farabi Ve İbn-i Sina’nın Müzik Yaklaşımları İstanbul Teknik Üni Sosyal Bİlimler Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Alper Gönül, Doç. Dr. Selen Durak 19. Yüzyıl Sonlarından 20. Yüzyıl Ortalarına Üsküp Kent Merkezinde Mimari Değişim Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. İpek YILDIRIM, Arş. Gör. Zuhal KARAMIŞ Mimarlık-Tasarım Eğitiminde Çok Kültürlülük Aracı Olarak Sanat Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ömer Yılmaz Tasavvuf /Tarîkatlarda Rüyanın Yeri ve Değeri: Üsküplü Halvetî Asiye Hatun’unun Rüya Defterinin Analizi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Ramazan BİÇER Osmanlı Arşive Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman olması Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Durgun Portrait of an Ottoman Turkish Intellectual:Faik Sabri Duran Marmara University, Political Science & International Relations 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Ögr.Gör. Rana YURTDAŞ, Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ The Kid said ”I wish the school to be ours.” Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Esra Müjgân KARATAŞ Demokrat Parti Döneminde Sivas (1950 – 1960) Millî Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Recep KILIÇ Fıkıh Terimi Bağlamında Farabi’de Din-Kültür İlişkisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Uğur GÜLCÜ Kent Güvenliğinde Komşu Kollama Projesi Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU 21.Yüzyılda Akdeniz ve Kıbrıs’ın Artan Jeo Politik, Jeo Stratejik Önemi Doğu Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Karlygash ASHIRKHANOVA Shaman/Bahshı and Folk Medıcıne Tradıtıon in Kazakh Folklore Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları Akdeniz Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof.Dr. Nergüz Bulut SERİN Ortaöğretim Öğrencilerinde Siber Zorbaliğa Maruz Kalma ve Siber Zorbalik Davranişlarinin İncelenmesi (Kuzey Kibris Örneklemi) Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr. Gör. Anjelika ŞİMŞEK Affiliative Memory of Cyprus Conflict: The Museum of Barbarism Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr.Gör.Ayşe ERCAN Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi Çağ Üniversitesi \ İş Sağlığı ve Güvenliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr.Öğretim Üyesi Sabri Can SANNAV Dünden Bugüne Balkanlarda Bir Başkent: Edirne ve Edirne’de Yaşam Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu