KONULAR

Kongrenin Ana Konuları

 • Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
 • Eğitim
 • Ekonomi ve Finans
 • Girişimcilik ve İş
 • Hukuk
 • Sağlık Yönetimi
 • Spor Bilimleri
 • Turizm ve Türizm İşletmeciliği
 • Tarih
 • Toplum ve Kültür
 • Coğrafya
 • Temel İslam Bilimleri
 • Sosyal problemler
 • Kadın Araştırmaları
 • Maveraünehir
 • Tarih boyunca Özbekistan: Karahanlılar dönemi, Büyük Selçuklu Dönemi
 • Bir kültür merkezi olarak Semerkant
 • Rabgūzî

  Seyf-i Sarâyî

  Hâfız-ı Hârizmî

  Hüseyin Baykara

  Ali Şîr Nevâî

  Atâî

  Sekkâkî

  Gedâyî Han

  Oğuznâme

  Nasreddin Hoca

  Köroğlu ve Alpamış Destanı

 • Gençlik Sorunları
 • Etkileşim ve İlişkiler
 • Çevre sorunları
 • Din Bilimleri
 • İslam Felsefesi ve Düşüncesi
 • Mitoloji
 • Folklor araştırması
 • Sanat Etütleri
 • Sanat Tarihi Araştırmaları
 • Arkeolojik Araştırmalar
 • Basın çalışmaları
 • Bilgi Yönetimi
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • YEDİ MÜRŞİD
 • Abdülhâlik Gucdüvânî
 • Ârif Rivgerî
 • Mahmûd Fağnevî
 • Ali Râmitenî
 • Muhammed Baba Semmasî
 • Emir Külal
 • Hazret Bahauddin Nakşibend
 • Türk-İslam Edebiyatının ilk temsilcileri
 • Kâşgarlı Mahmud
 • Yûsuf Has Hâcib
 • Edib Ahmed Yüknekî
 • Ahmed Yesevî
 • Çağatay Türkçesi Edebiyatı
 • Emir Timur
 • Uluğ Bey
 • Bâbürşah
 • Ebülgazi Bahadır Han
 • Eserler-Destanlar ve Halk edebiyatı ürünleri
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • İslam Tarihi
 • İslam Sanatları
 • Pazarlama
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Etik ve Ahlak Değerleri
 • Antropolojik Çalışmalar
 • Bilim Felsefesi ve Metedolojisi
 • Dil ve Edebiyat
 • Türk kültürü
 • Yabancılara Türkçe Öğretmek
 • Ebû Hanife
 • Mâturidî
 •  Buhârî
 • Tirmizî
 • Dârimî
 • Hakîm et-Tirmizî
 • İbn Sina
 • Farâbî
 •  Bîrûnî
 • Muhammed b. Ahmed Harizmî
 • Ebû Leys es-Semerkandî
 • Hâkim es-Semerkandî
 • Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî
 • Ebu’l-Berekât en-Nesefî
 • Ömer en-Nesefî
 •  Zemahşerî
 • Serahsî
 • Ebu’l-Usr Pezdevî
 • Seyyid Burhaneddin (Mevlana’nın Şeyhi)