Kongre programı daha sonra buradan ilan edilecektir.

5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Öğr. Gör. İbrahim Baş İnanç Turizmi Bağlamında Nasreddin Hoca ve Akşehir
. Arş. Gör. Engin Tengilimoğlu, Prof. Dr. Yüksel Öztürk Metin Madenciliği Yöntemleri ile Online Otel Yorumlarının İncelenmesi: Bakü Otelleri Örneği
. Öğr. Gör. Merve BERK, Öğr. Gör. Cansu İZGİ Dünden Bugüne Türk Lokumu
. Cagdas Inan Tourism Development Opportunities in Canakkale
. Arş. Gör. Sibel Armağan Benek, Prof. Nesrin Önlü Heykel Sanatında Tekstil Atıkları
5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Ramazan BİÇER Osmanlı Arşive Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman olması
. Prof. Dr. Ömer Yılmaz Tasavvuf /Tarîkatlarda Rüyanın Yeri ve Değeri: Üsküplü Halvetî Asiye Hatun’unun Rüya Defterinin Analizi
. Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE İslam Hukukunun Aile İçi Şiddete Bakışı
. Zeliha BERK Üsküdarlı Yâkub Afvî ve Netîcetü’t-Tefâsir Adlı Eserindeki Metodu
. Prof. Dr. Mehmet Evkuran Müslüman Kimliği ve Deizm Üzerine Tartışmalar
. Doç. Dr. Recep Önal Günümüzde Selefî Söylemin Siyasî bir Yansıması Olarak Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî ve Kelâmcılara Bakışı
. Prof. Dr. Sıddık Korkmaz Dinin Anlaşılmasında Kültürün Etkisi Sorunu
. Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Hz. Muhammed (ASM)’ın Bir Sınanma Aracı Olarak “Hidayet”
. Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Ebu Mansur Es-Sealebi’de Ahlaki Görecelilik
. Prof. Dr. Mehmet Evkuran Fizikten Metafiziğe Yol Gider Mi? -Son Bilimsel Gelişmelerin İlahiyata Yansımaları-
. Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek Günümüz İslam Dünyasında Mezhep Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
. Dr. Erkan Çav AK Parti İktidarını “Din-Sekülarizm (Laiklik) Gerilimi” Üzerinden Okumak: Yerel ve Küresel Vesayet Sistemlerinin Aşılması ile “Restorasyon ve İnşa Süreci
. Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR Hadramutlu Bir Sûfî: Abdullah b. Alevî el-Haddâd
. Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve Bakım Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması
. Doç. Dr. Ahmet ARAS Günümüzde Balkan Coğrafyasında Yer Alan Dini Grupların Değerlendirilmesi
. Doç. Dr. Ülfet Görgülü Fıkhi Perspektiften Genom Düzenlenmesi: CRISPR-Cas9 Sistemi: “Cesur Yeni Dünya” mı, “Dünyanın Ekseninden Çıkması” mı?
. Zekiye Demir Dindar Erkeklerin Kadının Çalışmasına Bakışı
. Arş. Gör. Nurdan YAĞLI-Prof.Dr.Öznur ÖZDOĞAN Gaziler ve Yakınlarının Manevi İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
. Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN Batı’da İslamofobinin Nedenleri ve Müslümanların Maruz Kaldığı Hak Kayıpları
. Doç. Dr. Mustafa KAYHAN Kamerin Nûru ve Kurân’da Aya Dair Ayetlerin Tefsirlerinin Değerlendirilmesi
. Dr. Öğr. Ü. Peyman Ünügür İmâmiyye Şîa’sının Hadis Anlayışının Şekillenmesinde Siyasetin Rolü -Büveyhîler İlhanlılar ve Safevîler Bağlamında-
. Rahime Kayhan Kur’an’ı Kerim’e Göre Habil ve Kabil Kıssası
. Arş. Gör. Ayşe UZUN Tahrifin Tebşirinden Tebşirin Tahrifine Savrulma: Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde Kutsal Kitapların Tahrifi İddiası ve Hz. Muhammed’in Tebşiri
. Dr. Fatma Çakmak Kuşatıcı Bir Din Dili Sorunu ve Geç Farkedilmiş Bir Sorumluluk Sınavı Olarak Gençliğin Kimlik Krizleri
. Dr, Lütfiye Gülay Bilgin Matüridi Kelam Sisteminin Dini Tefekkür Dünyamıza Etkisi
. Prof. Dr. Recep KILIÇ Fıkıh Terimi Bağlamında Farabi’de Din-Kültür İlişkisi
. Prof. Dr. Nasi ASLAN, Fıkıhta Hüküm Bağlamında Niyetin Amele Etkisi- Bütüncül Bir Yaklaşım-
. Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Filibeli Ahmet Hilmi’nin Deizm ve Tabii Din Eleştirisi
. Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU Güvenlikleştirme Teorisi ve Avrupalı Müslüman Topluluklar
. Dr. Öğr. Üyesi Feyza CEYHAN ÇOŞTU Ahlak Kuramları Açısından Kobay İnsan
. Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN Sahîh-i Buhârî Üzerine XX. Yüzyılda Yazılmış Bir Ta‘lik Çalışması: İbn ‘Âşûr’un (1879-1973) en-Nazaru’l-Fasîh’i
. Doç. Dr. Mustafa KAYHAN Kıyamet, Cennet ve Cehennemde Görevli Meleklerle İlgili Ayetlerin Yorumlarının Kurân Mesajı ile Kurân Yolu Tefsirlerinden Mukayesesi
. Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Ali İzzetbegoviç’e Göre Din-Ahlâk İlişkisi ve Tanrısız Ahlâkın İstikrarsızlığı
. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Ceyhan Almanya’da İslamofobi’nin Artışında Neo-Selefi Akımların Rolü
. Şehrazat Yastıman Resim ve Sembollerle İnsanlığın Toplumsal Yolculuğu
. Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ, Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU “Türk Müslümanlığı” Kavramına Yeni Bir Yaklaşım
. Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Divan-ı Hikmet’te ‘İyi İnsan’ Modeli
. Ahmet Selim DEMİRYÜREK Genç Mühtedilerin İslamı Seçmesinde Dini Yayıncılığın Etkisi (Hollanda Örneği)
. Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA Son Dönem Osmanlı Bilim Tarihinde Modern Psikolojinin Öncülerinden Hoca Tahsin ve Psiholoji Yahut İlm-İ Ruh
. Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA Tayyip Okiç’e Göre İslamiyette Eğitim ve Sosyal Hayatta Kadın
. Fatma DİKİLİTAŞ Erinlik Çağı Çocuklarda Dini Tutum ve Davranışlar
. (Doktora Adayı) Mumin OMEROV XIX. Yüzyılda Manastır’da Kurulan İki Gayrimüslim Vakfı
. Dr. Nurten KULA Âyet Fasılalarında Mana Bütünlüğü
. Mehmet Vehbi POLAT Değerlerin Öğretmenlerin Tükenmişlikle Başa Çıkmaları İle İlişkisi
. Öğr. Gör. Kemal KAMACI İslami Yönetim ile Konvansiyonel Yönetimin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma
. Dr. Öğr. Üyesi Feim GASHİ Yeni Dini Akımların Ortaya Çıkmasını Etkileyen Sosyo-Psikolojik Faktörler (Kosova Örneği)
. Funda ELDEMİR (Doktora Aday) Teknoloji Kullanmanın Muhafazakâr Kadınların Hayat Tarzına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma
. Arş. Gör. Muhammet Talha SAĞLAM Bir Kavram Olarak Sivil Toplum, Sivil Toplumun Gelişimi ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları
. Nezahat EVSEN Kur’an’da Fonetik Orkestrasyon
. Dr. Nurten KULA Ebu Ubeyde ve Mecazu’l Kur’an Adlı Eserinin Mukaddimesi
. Doç. Dr. Erdal AKSOY Ticaretin Toplumsal Cinsiyeti: Kadın Köle Ticareti
. Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN Kutadgu Biligde Yemek Törenleri
. Prof. Dr. Serdar SAĞLAM Akbaba ve Tef Dergilerinde 27 Mayıs 1960 Darbesi
. Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Dini Grupların İnsan Kazanma Yöntemlerine Sosyolojik Yaklaşım
. Dr. Hatixhe Ahmedi Üsküp’te Sultan Murat Caminin Eski ve Meşhur İmamlardan Biri Preşova’lı Hafız Ömer Efendi Bin Hafız İbrahim Efendi ? – 1930
. Araş. Gör. Mehmet Emin SARIKAYA Suriyeli Mültecilerin Dini Entegrasyonu ve Sorunlar
. Serkan YORGANCILAR Sinema ve Kimlik İnşası: Milli Sinema Örneği
5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Karlygash ASHIRKHANOVA Shaman/Bahshı and Folk Medıcıne Tradıtıon in Kazakh Folklore
. Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE Üsküplü İshak Çelebi’nin Gazellerinde Ontolojik Metafor Olarak “Aşk”
. Doç. Dr. Kemal EROL Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam
. Prof. Dr. Hikmet ATİK Halk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Elbistanlı Sırri ve Şiirleri
. Dr. Yıldıray Çevik “Courting Echo-controversy!” Reading Michael Crichton’s State of Fear
. Dr. Öğr. Üyesi. Yıldıray Çevik Identity Quest Through Liminality in v.s Naipaul’s a House for Mr. Biswas
. Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Kuzey Makedonya Türkülerinin Toplumdilbilimsel Özellikleri
. Dr. Öğrt. Üyesi Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA Makedonya Türklerince Söylenen Türkülerde Kullanılan İkilemeler
. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK Cevad Kâzım’ın “Gönül Yaşlarım” İsimli Eseri
. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Seval Yinilmez Akagündüz Ahmed Şem’î’nin “Hülâsatü’l-Ahlâk” Adlı Eseri ve Ahlaka Dair Görüşleri
. Prof.Dr. Nadir İLHAN Oğuz Türkçesi Metinlerinden Salsal-name’nin Paris Nüshası
. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR Trakya Ağzında Bir Sözcük: Aydamak
. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu Mekânsal Belleğin Şiire Yansıması: Üsküp Örneği
. Prof. Dr. Abide Doğan Kadro Hareketinin Edebi Yüzü
. M.A Mine Nihan Doğan Asaf Halet’in Platonist Şiir Evreni
. Nesrin Karaca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektuplarından 20. Yüzyıl Avrupa Şehirleri
. Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM-Dr. Öğrt. Üye. Ümit Özgür DEMİRCİ Köktürkçe Ders Materyalleri Üzerine: Ders Kitapları
. Öğr. Gör. Ebru UGUREL OZDEMİR Breaking the Gender Dualism through the Jungian Archetype: Interpretation of Anima/Animus in Hansel and Gretel
. Doç. Dr. Yusuf AVCI-Sema ÇİÇEK Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi
. Öğr. Gör. Ebru UGUREL OZDEMİR Art as the Agent of Patriarchal Ideology: Construction of the Ideal Woman in Ovid’s Pygmalion and Galatea
. Doç. Dr. Yusuf AVCI, Ayşe ÖZBEK Peyami Safa’nın Üslup Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme
. Furkan KURT Reklam Filmlerinde Kültürel Kodların Kullanımı: Ramazanda Hacivat Karagöz Örneği
. İmran Tekeli (Doktora Aday) Nâzikî Mecmuasında Yer Alan Duaların İncelenmesi
. Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Dil, Yazım ve Anlatım Sorunları
. Dr. Gülnaz Çetinkaya Hafıza Mekanı Olarak Üsküp, Kentin Belleğini Türkü, Mani ve Ninnileri Üzerinden Okumak
. Eyyüp Azlal Yahya Kemal’in Üsküp’ten Üsküdar’a/ Üsküdar’dan üsküp’e Medeniyet Kodları
. Aydın Kemirtlek Sovyetler Birliği’nin Ekonomi Laboratuarı Karlag
. Ögr. Gör. Dr. Harun GÖÇERLER Ortaögretimde Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinin Teknoloji Odaklı Eğitim Dersleri İle Ortak Çalışma İmkanları
. Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜK, Yunus Alperen ÖNCEL, Cansu PANCAR Kırk Vezir Hikayelerinde Metin İçerik Karşılaştırması (İstanbul ve Konya Nüshaları)
. Dr. Öğr. Üyesi Gülçiçek AKÇAY Pend-Nâme Şerhlerinden Hareketle Dinî-Ahlakî Eserlerin Şerhlerinde Başvurulan Kaynaklar
. Dr. Öğr. Üyesi Nursel DİNLER Kamil Harezmi-Divan-ı Kamil
. Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜK, Hasan KORKUTAN Kırk Vezir Hikayelerinde Metin İçerik Karşılaştırması (Uppsala ve Konya Nüshaları)
. Dr. Öğretim Üyesi Levent DOĞAN, Feyhan RUŞİD Batıl İnanışlar Üzerine Üsküp Örneği
. Arş. Gör. Seyhan Murtezan İbrahimi Romanlarda hibrit kimlik ve kurgu-hatıra bağı: Kuzey Makedonya Roman türü örneği
. Hatice Bildirici Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Yüzleşme”
. Dr. Öğretim Üyesi Feyzi ÇİMEN Çağatayca Sıradışı Bir Hal Eki Kullanımı
. Mehmet Ali Gündoğdu Tanzimat Edebiyatı’nda Üstat-Talebe İlişkisi
. Sezen CANATAN Drina Köprüsü Üzerine Bir Tahlil Denemesi
. Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri Gösteren Meçhul Bir Mesnevi: Yusuf’un Ahmediyye’si
. Prof.Dr. Funda Toprak Kutadgu Bilig’de Bar- Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine
. Prof. Dr. Mehmet Faruk TOPRAK İbn Haldûn’un Mukaddime’sinde Dil ve Üslûp
. Prof. Dr. Beyhan Kesik İsmet İbrahim Bey’in Biladiyesi
. Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul KARAKUŞ Üsküp’ten Kadim Bir Ses: Abdulfettah Rauf’un “Hilal” Dergisinde Yer Alan Şiirleri Üzerine
. Dr. Mücahit Akkuş Mecmâ-i Tıp Adlı Eserdeki Söz Varlığı
. Dr. Gülşen Yılmaz Yabancılara Yönelik Türkçe Kurslarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
. Yard. Doç. Dr. Cəfərov Telman Türk Alfabesi Tarihinde Işık Yol Gazetesinin Önemi
. Assoc.Prof.Dr. Adriatik Derjaj, Assist.Prof.Dr. Alban Foçi Balkanlarda Türkçenin Öğretimi (Devlet politikaları, Zorluklar, Kolaylıklar, Yöntemler, Teknik ve Altyapı)
. Dr. Öğrt. Üye. Ümit Özgür DEMİRCİ, Aysun Soyer Eski Türkçede “Umut ve Umutsuzluk” Deyimleri Üzerine
. Halime ARIĞTEKİN Çingene Dilinden Türkiye Türkçesine Geçen Bazı Söz ve Söz Öbekleri Üzerine Davetli
. Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET Balkan Savaşları’ndan II.Dünya Savaşı’na Kadar Olan Dönemde Kuzey Yunanistan’da Azınlıklara Yönelik Dil Politikaları
. Şerife ÖZDEMİR Menâkıb-ı İskender Adlı Eserin İmlâ Özellikleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
. Arş. Gör. Oktay ATİK Türk-Alman Gençlik Alt Kültürü Örnekleri Bağlamında Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi
. Doç. Dr. Adem POLAT Ahmet Hamdi Tanpınar ve Alberto Maguel’in Beş Şehir’i
. Kemal Şamlıoğlu Necip Fazıl Şiirinde Korku ve Nesneleri
. Dr. Şenol Korkmaz-Dr. Türkan Korkmaz Bulut Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelîhâ Mesnevisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bugünkü Durumu
. Fahri Akdoğan Cümle Çözümleme Tekniklerinin Türkçeye Uyumluluklarına İlişkin Bir İnceleme
. Prof. Dr. Hikmet Atik Halk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Elbistanlı Sırri ve Şiirleri
. Prof. Dr. Yakup Civelek Fuad Sezgin’e Göre Arap Şiirinin Kaynakları Asliyeti
. Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Dil, Yazım ve Anlatım Sorunları
. Doç.Dr. Xhemile Abdiu Türkçenin Anlatım Teknikleri Çerçevesinde Gözlemlenen Dil Birliklirinin Yapısı
. Doç.Dr. Spartak Kadiu Türkçeden Arnavutçaya Çeviriler Üzerine
. Dr. Öğr. Üyesi Esra KİRİK Kutadgu Bilig’de Yer ve Coğrafya Adları Üzerine
. Prof. Dr. Işıl Altun- Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak Reyhani: Mardin’de Müziğin ve Dansın Otantik Bileşimi
5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN Küresel Isınmaya Karşı Yeşil Bilişim Kapsaminda Alınabilecek Önlemler
. Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN, Ufuk SEVERCAN Türkiye’de Deniz Lojistik Hizmeti Veren Firmaların Sosyal Medya Kullanımı ve Öneriler
. Ufuk SEVERCAN, Dr.Mehmet Bilge Kagan ONACAN Turkiye’de Deniz Lojistik Hizmeti Veren Firmalarin Sosyal Medya Kullanimi ve Oneriler
. Doç.Dr. Demet Somuncuoğlu Özerbaş Geleceğin Eğitim Paradigmasında Türkiye’de 21. Yüzyıl Becerileri Başlığı Altında Yapılan Araştırmalara Bakış
. Tuğce GÜR, Prof. Dr. Haluk KORALAY, Prof. Dr. Şükrü Çavdar, Teknolojik Olarak Süper İletkenliğin Sosyal Hayata Etkileri
. M.A.Fırat KOÇ, M.S.Elif ÇETLİ, Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK Biyometrik Verilerin Ülke Giriş- Çıkış Noktalarında Kullanılması İle Suç- Geçiş Bölgelerinin Güvenliğinin Sağlanması
. Aleksandra Porjazoska Kujundziski, Saranda Alili Occupational Health and Safety – About Stress at The Workplace
. İbrahim ATEŞ, Esra Ayça GÜZELDERELİ, Aslıhan TÜFEKCİ Big Data Usage in Internet Advertising
. Dr. Ezgi DİNÇERDEN Digital Communication as an Enterprise Strategy
. Arif Balcı, Furkan Küçükaltun, M. Fatih Aycan, Yusuf Usta Kemik İçindeki Gözenekli Yapının Üç Boyutlu Lazer Yazıcılar Kullanarak Ti6Al4V Malzemeden Üretilebilirliği
. Doç. Dr. Soner GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi Z. Funda TÜRKMENOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KURUCU, Arş. Gör. Demet YAVUZ The Development of Neural Network Models in Civil Engineering Applications
. Doç.Dr. Aytürk KELEŞ, Öğr. Gör. Okan ALKAN, Dr. Öğr.Üyesi Ali KELEŞ Makine Öğrenme ve Derin Öğrenme Tekniklerinin Parkinson Hastalığının Teşhisinde Kullanımı
. Dr.Öğr.Üyesi Ali KELEŞ, Doç.Dr. Aytürk KELEŞ Z Kuşağını Bekleyen Tehlike: Dijital Oyun Bağımlılığı
5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları
. Ögr.Gör. Rana YURTDAŞ, Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ The Kid said ”I wish the school to be ours.”
. Prof. Dr. Ersin Kavi Lisans Öğrencilerinin İkinci Üniversite (Açıköğretim) Eğitimine Yönelik Algıları: Yalova Üniversitesi Örneği
. Arş. Gör. İpek YILDIRIM, Arş. Gör. Zuhal KARAMIŞ Mimarlık-Tasarım Eğitiminde Çok Kültürlülük Aracı Olarak Sanat
. Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Bilimleri Alanındaki Tezlere Yansımaları
. Dr. Muhammet Raşit MEMİŞ Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması
. Doç. Dr. Banu Gürer Din Eğitimi Açısından Ahiret Bilinci
. Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayan Eğitimde Güncel Bir Yaklaşım: Öz-Düzenleyici Öğrenme
. Doç.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları
. Doç. Dr. A. Faruk Levent- İlkay Alp (Dr. Adayı) Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
. Prof. Dr. Bekir BULUÇ Lisansüstü Eğitimde Okul Etkililiğinin Değerlendirilmesi
. Prof. Dr. Bekir BULUÇ İnsan Kaynakları Yönetimi işlevlerinden Seçme Sürecine İlişkin Analitik Bir Bakış
. Doç. Dr. Nevin Özdemir, Fatih Diken Etnik Kökenleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Kolb Öğrenme Stilleri
. Gülşen ERTAŞ, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının FeTeMM’ de Yer Alan Mühendislik Becerilerine İlişkin Görüşleri
. Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN Kutadgu Bilig’de Tören Yemekleri
. Prof. Dr. İsmet ÇETİN Kutadgu Bilig’in Toplumsal Yapıyı Oluşturmadaki Bilgi Alanları
. Arş. Gör. Zeynep ŞİMŞİR Travma Sonrası Büyüme Konusunda Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
. Dr. Öğretim Üyesi Demet ŞAHİN KALYON, Ceren KÖSELER Argümantasyona Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Düşünceleri Üzerindeki Etkisi
. Dr. Öğr. Üyesi İzzet ŞEREF Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Okuma Becerisi Odaklı Bir Değerlendirme
. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ILGAZ- Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİCİ Ailem ve Öğretmenlerim: Bazı Balkan Ülkelerinin Öğrencilerinin Gözünden
. Doç. Dr. A. Faruk LEVENT, Doktora (Aday) Esin METLİLO Okul İçindeki Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
. Lect.Bediha Gökçen Aykol, Asco.Prof.Bilal Yıldırım The Level of Participation of Parents Who Attend Basic Education of Their Children According to The Opinions of Parents and Teachers
. Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN Analysis of The Effect of Mathematics Worksheets Developed Based on Multiple Intelligence Theory on Mathematical Achievements and Attitudes of Eighth Grade Students
. Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN The Impact of Mathematics Worksheets Developed Based on Critical Thinking Applications on Mathematical Achievements and Attitudes of Fourth Grade Students
. Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Elif Büşra UZUN Öğretmen Adaylarının Okuma Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
. Doç. Dr. Behice Varışoğlu Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Tutumlarının İncelenmesi
. Dilara AKYAR-Nesibe DENİZ-Dr. Öğr. Üyesi Pınar BULUT İlkokul Öğrencilerinin Yazdıkları Hikâyelerde Çizgi Film Karakterleri
. Dr. Öğr. Üyesi Şükran Calp, Doç. Dr. Alper Kaşkaya Beni Nereden Tanıyorsun? Bana Nasıl Bakıyorsun?: Gözlem Tekniğine Dair Nitel Bir Çalışma
. Doç. Dr. Mehmet Celâl Varışoğlu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Derslerine Yönelik Görüşleri
. Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI- Esra KILIÇ Veli Görüşleri Doğrultusunda Liselere Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi
. Nesibe DENİZ, Dilara AKYAR Oyunlaştırma Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
. Seda BİŞKİN UYGAR-Doç. Dr. Hüseyin ARTUN 8. Sınıf Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusunu Günlük Hayata Uygulayabilirliği
. Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI, Yüksek Lisans Öğrencisi Emine GÜLSEVEN, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Fotosentez ve Solunum Konusundaki Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
. Dr. Öğr. Üyesi Seda ALTUNBAŞ YAVUZ; Beyza Nur AKTAŞ Müzik ve Disleksi
. Prof. Dr. Mehmet Kaya, Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya Osmanlı’da Mühendislik Eğitimi
. Dr. Öğr. Üyesi Ahu TANERİ, Prof. Dr. Selma YEL İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Tüketici Davranışlarının İncelenmesi
. Arş. Gör. Dr. Sultan ÇIKRIK, Prof. Dr. Mustafa YEL Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
. Dr. Gülşen Yılmaz, Dr. Öğrt. Üyesi Nagihan Tepe Eğitim Yönetimi Doktora Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Hale Koçer Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Programlarında Sürecin Değerlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri
. Seval ORAK, Dr. Adem ÇİLEK, Dr. Ferah Güçlü YILMAZ Skill-Assisted Transformation in Learning Processes: An Example of “Adaptation of Traditional Games From Local to Universal to Basic Courses in A Way To Gain Hıgh-Level Cognitive Skills”
. Seda Şeker, Doç. Dr. Ömer Çiftçi 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin İçerik Düzenleme Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi
. Ender ÖZEREN Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarıyla Uyguladıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ Atatürk Dönemi’nde Eğitim Politikasında Mustafa Necati’nin Yeri ve Ulusal Eğitim Anlayışı
. Doç.Dr.Teoman AKPINAR ; Öğr.Gör. Nazlı ÇAĞIL KÜÇÜKGÖKSEL Halk Eğitim Merkezlerinin Toplumsal Gelişime Katkıları: Çorlu Halk Eğitim Merkezi Örneği
. Doç. Dr. Osman Emin Kuzey Makedonya’da Anadili Olarak Türkçenin Öğretimi Ve Sorunları Üzerine
. Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR, Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, Türkiye Yükseköğrenimindeki Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Örneği
. Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ- Dr. Melahat ARIKLI Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleriyle Kariyer Geliştirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR Makedonya Cumhuriyeti’nin 2018-2025 Eğitim Stratejisi ve Eylem Planı Çerçevesinin Başat Özel Eğitim Olmak Üzere İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR Investigation of Teachers’ Beliefs To The Concept of Creativity: Turkey, United States and Indian
. Dr. Öğretim Üyesi Yeliz ERATLI ŞİRİN,Öğretim Görevlisi Tayfun ŞİRİN,Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR, Doç. Dr. Levent SANGÜN , Dönüştürü Liderliğin Prososyal Örgütsel Davranış Üzerine Etkisi: Türkiye Spor Federasyonları Örneği
. Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyleri
. Ali Battal Use of Virtual Worlds for teaching basics of programming to children
. Ali Battal, S. Tuğba Tokel Design and Devolopment Process of a Virtual World for Teaching Basics of Programming
. Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM Lise Öğrencilerinin Gençliğin Değer Krizine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU 21.Yüzyılda Akdeniz ve Kıbrıs’ın Artan Jeo Politik, Jeo Stratejik Önemi
. Dr.Öğretim Üyesi Sabri Can SANNAV Dünden Bugüne Balkanlarda Bir Başkent: Edirne ve Edirne’de Yaşam
. Arş. Gör. Zühal KARAMIŞ, Arş. Gör. İpek YILDIRIM Geçmişten Günümüze Mimaride İç ve Dış Arasındaki Sınırın Dönüşümü
. Şengül Altun Öney (Dr. Aday) Peripatik Felsefe Ve Meşşâi Filozoflar; El Kindi, Farabi Ve İbn-i Sina’nın Müzik Yaklaşımları
. Prof.Dr.Mustafa Yıldırım Sanat ve Akıl
. Dr. Sungur DOĞANÇAY Ingiltere’nin Kudüs’te Misyonerlik Faaliyetleri
. Doç. Dr. Zehra Aslan Rus İşgali İle Birlikte Doğu Karadeniz Halkının Göçü
. Doç. Dr. Zehra Aslan Türk Devlet Tiyatrasosunun Kuruluşuna Giden Süreç ve Kuruluşu
. Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan Kırdan Kente Göç Sonucunda Kentlileşme Çabalarının Türk Sinemasındaki İzdüşümleri
. Prof. Dr. Asgerzade Lutviyye Üsküp’lü Ahmet Bedi Triniç Azerbaycan’da
. Prof. Dr. Selda Kılıç Osmanlı’da Kadın, Suç ve Ceza
. Prof. Dr. S. Esin DERİNSU DAYI Makedonya’da Türk Basını ve Türk Varlığına Katkıları
. Dr. Mehmet Korkud Aydın Rabat Konferansı ve Türkiye’nin Yaklaşımları
. Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı Makedonya’da Türk Basını ve Türk Varlığına Katkıları
. Doç.Dr. Vefa KURBAN “Bezbojnik” Gazetesi ve Ateizm Propagandası
. Prof. Dr. Mehmet Bulut, Arş. Gör. Mehmet Tuğrul Osmanlı Dönemi Arnavutluk Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
. Dr.Öğr.Üyesi Sabri Can SANNAV, Cem TURAN Askerî Zaferden Diplomatik Yenilgiye Bir Örnek: 1897 Dömeke Meydan Muharebesi ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler
. Öğr. Gör. Bünyamin Punar XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Timar Sistemi: Üsküp Örneği
. Gülten HALİLOĞLU Osmanlı Devleti’ndeki Kimlik Belirleme Aracı Olarak Millet Sistemi
. Dr. F. Rezzan ÜNALP İkinci Dünya Savaşı’nda Alman-Rus Savaşının Türk-Alman İlişkilerine Etkileri: “Dış Türkler” Konusunda Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Sonuçları.
. Dr. Öğr. Üyesi Levent Ünal Balkan Harbi’nin Askeri Yönden Değerlendirilmesi ve Gerekli Derslerin Çıkarılması
. Prof. Dr. Gülbadi Alan Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi
. Prof. Dr. Gülbadi Alan - Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kuş Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi
. Doç. Dr. Mustafa Güler Kızıltepe (Dunaysır) Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Gül Güler Palmet Motifi Şeklinde Yapılmış Bir Grup Bayrak ve Sancak Alemi
. Prof. Dr. Selma YEL, Yük. Kur. Uzm. M. Abdullah KAYMAK Makedonya’dan Anadolu’ya Göç Eden Türklere Yönelik Yardım Kampanyasına İstanbul Yahudi Cemaati’nin İlgisi (1923-1924)
. Dr. Mehmet Korkud Aydın Mütareke Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri ve Amerikan Kamuoyu
. Prof. Dr. Esat Arslan ABD İstihbarat Belgelerinde İslam ve Panislamizm Propagandalarının Türk Kurtuluş Savaşındaki Etkileri
. Dr. Mustafa CAN H. 25 Şaban 1189 / M. 21 Ekim 1775 Tarihli Mihmandar Masraf Defteri Üzerine Bir Değerlendirme
. Dr. Mustafa CAN Osmanlı Elçisi Vezir Mustafa Paşa’ya H. 1149 / M. 1737 Tarihinde Elçilik Hizmeti İçin Verilen Malzemeler
. Doç. Dr. Barış METİN Türk Basınına Göre Türkiye – İran Siyasi, Kültürel ve Ekonomik İlişkilileri 1945 – 1979
. Dr. Refik ARIKAN Osmanlı Şehrinin Oluşumu-Bilecik Örneği
. Altay BAYATLI Bir Meteor Vak’ası: Sırbıstan-Çaçak
. Doç. Dr. Erdem YAVUZ Tunceli’de Faaliyet Gösteren Halkevleri ve Halkodaları
. Begün ERBAŞ Grafik Tasarımın Mekan ve Çevre Estetiği Üzerindeki Etkisi
. Dr. Halim Demiryürek Peşte Ziraat Müzesi
. Dr. Öğretim Üyesi Güler YILMAZ İslam Kültüründe Seramik Keşkül-ü Fukaralar
. Sami Başak Bursa Ermenilerine Yönelik Misyonerlik Faaliyetleri
. Arş. Gör. Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Patlamış Mısır Krizi! Türk Sinema Sektörünün Muktedir Aktörleri
. Prof. Dr. Selma Yel Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Dâhilinde Tekke Ve Zaviyeler Kanunu ve Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması
. Huseyin Yilmaz Cosmopolitan Imageries in Ottoman Art and Literature
. Arş. Gör. Alper Gönül, Doç. Dr. Selen Durak 19. Yüzyıl Sonlarından 20. Yüzyıl Ortalarına Üsküp Kent Merkezinde Mimari Değişim
. Prof. Dr. Melihat TÜZÜN Sanatçı Mektupları, Yaratıcılık ve İlham
. Doç. Dr. Ö. Kürşad Karacagil Ahmed Rüstem Bey’in( Alfred Rüstem Bilinski) Çetine Sefareti ve Makedonya (1911-1912)
. Prof. Melihat TÜZÜN T.Ü. İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi; Seçilmiş Eser Çözümlemeleri
. Maşide Lyoçi Kuzey Makedonya’da Çağdaş Tekstil Sanatı
. Özge ÖZTÜRK Trakya Aleviliği, Meriç İlçesi Alevi Köyleri Örneği
. Öğr. Gör. Cüneyt NUR Osmanlı Döneminde Balkanların İlim Merkezi Olarak Üsküp ve Üsküp’te Müderrislik ve Kadılık Yapmış Divan Şairleri
. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Kaligrafik iletişimin görsel sanat harikası: Süleymaniye’de Karahisârî yazıları
. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Hat sanatıyla verilen mesajlar: Süleymaniye örneği
. Doç. Dr. Taner BİLGİN İtilaf Devletlerinden Son Uyarı: İstanbul-Ankara Yakınlaşması, Bilecik Görüşmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Erdem Yunan İdaresinin İlk Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Eğitimi
. Doç. Dr. Hasan Akyol Çoban Mustafa Paşa Vakıf Defterine Göre Mustafa Paşa’nın Vakıf Eserleri ve Emlâkı
. Arş. Gör. Dr. Ökkeş Narinç Birinci Dünya Savaşında Bulgar Komutasında Görev Almış Binbaşı ve Daha Üst Rütbeli Türk Subaylarına ve Türk Devlet Adamlarına Verilen Bulgar Nişanları
. Prof. Dr. Levent KAYAPINAR Makedonya’da Osmanlı Dönemi Evlad-ı Fatihan Teşkilatı
. Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımın Yaratıcılık ve Özgün Çalışmaya Etkisi
. Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR Osmanlı Döneminde Makedonya Bölgesinde Mihaloğulları Akıncıları
. Öğr. Gör. Mehpare Yağlıcı Gezi Programlarında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti; TRT Avaz, ‘Balkan Diyarı’ Programı Örneği
. Dr. İlhan ZENGİN Kölelerin İbadet Yükümlülüğü ve Tahir-İ Mevlevinin Konuya Yaklaşımı
. Dr. Öğr. Üye Melahat Çevik Gelenekselden Günümüze Kukla Tiyatrosunda Kostüm
. Prof. Dr. Hale Fatma Şıvgın II. Abdülhamit’in Balkan Politikasıyla İttihat ve Terakki’nin Balkan Politikasının Mukayeseli Analizi (Makedonya Örneği)
. Dr. Öğretim Üyesi Vahdet ÇALIŞKAN The Methods Used in Music Education at An Early Age
. Prof. Dr. İsmail Özçelik Tarih İlmine İlişkin Konuların Yanlış Veya Eksik İşlenmesinin Türk Toplumsal Hayatında Yaratacağı Olumsuzluklar
. Prof. Dr. Osman KÖSE 19. Yüzyıl Başlarında Üsküp
. Prof. Dr. Ali Fuat Örenç-Prof. Dr. Rıfat Günalan Balkanlar da Türk Cami Vakıflarına Dair Yeni Bir Kaynak: Evkâf-ı Ümem Tarihi
. Dr. Öğretim Üyesi Edip Durmaz Abidin Özmen’in Trakya Tasavvuru ve Trakya’da Osmanlı Türkleri İle İlgili Mülahazaları
. Doç. Dr. Güven ARIKLI 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Dünya Basınına Yansımaları
. Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARDA Doğanın Temsili ve Döngüsüne Bakış Bağlamında Belgesel Film: Honeyland ve Kamilet Üzerine Bir İnceleme
. Doç. Dr. Güntekin NECEFLİ Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da Ermenilerin Türk-Müslüman Ahaliye Yönelik Soykırımları (Alman Arşiv Belgelerine Göre İncelenme)
. Doç.Dr. İrade MEMMEDOVA Güney Kafkasya’nın Türk ve Müslüman Ahalisi 18. Yüzyılın İkinci Yarısı – 19. Yüzyılın Başlarında
. Prof. Dr. Kahramon Rajabov Balkan Sorunu ve Türkistan Gelişimcilerinin Ona Olan İlgisi
. Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN Ali Galip’in Sivas Kongresini Engelleme Çabaları
. Doç. Dr. Eylem GÜZEL Fransız Ressam Eugéne Fromentin ve Oryantalist Gelenek
. Dr. Latif Çelik 16. ve 17. Yüzyıllarda Balkan Şehirlerinden Viyana’nın Batısına Esir Olarak Götürülen Türklerin Yaşam Standartları Örneğinde Almanya’nın Entegrasyon Politikalarının Değerlendirilmesi
. Doç.Dr. Mirzahan Egamberdiyev OGPU’nun Raporlarına Göre Sovyet İdaresinin Kazakistan’daki İslama Karşı Siyaseti (1921-1937 yy.)
. Hüseyin Baha ÖZTUNÇ Diplomat ve Seyyahların Gözünden Serez
. Ayetullah KILIÇ Harput’da Ulu Camii (Bey Pınarı) Çeşmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Yüksel HOŞ Balkanlardaki Geleneksel Osmanlı Rumeli Meskenleri ve Fiziki Ortam İlişkisi
. Prof. Dr. Tofig Mustafazade 19. Yüzyılın Sonları ve 20. Yüzyılın Başlarında “Makedonya Meselesi” ve Büyük Devletler
. Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY 1897 Osmanlı-Yunan Harbi Yenilgisinden Sonra Yunanistan’da Yapılan Ordu Düzenlemeleri (1897-1912)
. Agron İslami (Ph.D.Cand.) Rumeli’nin Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü – Mustafa Paşa Vakfiyesi Örneği
. Dr. Mead Osmani XIX. Asır Niş Sancağında Eğitim-Öğretim Müesseleriyle Birlikte İlk Islahhanenin Kuruluşu
. Araştırma Görevlisi Maşallah Nar Memlüklerin Kiralık Fedaileri Moğol ve Haçlılara Karşı İsmâilî Suikastçılar
5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Öğr.Gör.Ayşe ERCAN Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi
. Öğr. Gör. Anjelika ŞİMŞEK Affiliative Memory of Cyprus Conflict: The Museum of Barbarism
. Dr. Öğretim Üyesi Zeynep SET Sosyal Olarak Kötücül Kişilik Özellikleri: Narsizm, Makyavelizm ve Psikopati
. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK-Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Cemil Meriç’te Düşünce Evreleri
. Dr.Öğr.Üyesi Abdulhan ÜNLÜSOY Dini İfadelerin Edim Sözel Açıdan Sınıflandırılması
. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ata Az Avicenna’s Understanding of Prophecy
. Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesinde Üç Mesele
. Arş. Gör. Duygu YILMAZ Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Uzanan Süreçte Kadının Toplumdaki Yeni Rolü ve Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değişen Statüsü
. Prof. Dr. Mustafa UÇAR MEDULA ve SUT Temelli Medikal Muhsebe ve Faturalandırma
. Öğr.Gör. Ayşe ERCAN Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma
. Arş. Gör. Özge GÜLVER Medyada Kadın Profili Ve Şiddet: Güçlü Bir Medya Organı Olan Televizyonda Kadına Karşı Şiddet ve Şiddet Algısını Belirlemeye Yönelik Çalışma
. Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten İbn Haldûn-Darwin Benzerlikler-Farklar
. Dr. Öğr. Üyesi Emel YILMAZ Algılanan Sosyal Kaytarma Davranışı ve Kurumdan Kaynaklanan Sebepler
. Assoc. Prof. Gözde YILMAZ, Assist. Prof. Emel YILMAZ Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students
. Dr. Öğr. Üyesi Faik ÖZDENGÜL Fizyolojik ve Psikolojik Sağaltımda Otokton Bir Yaklaşım: “Rumi Aşkın Terapi ”
. Arş. Gör. Ayşe Şeyma TURGUT Türkiye’deki Gelir Eşitsizliğinin Kadının İşgücüne Katılımı ve Kadın Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi
. Öğr. Gör. Melike Baş Kraliçe Arı Sendromu ve Hemşirelik Mesleği
. Doç. Dr. Muharrem Hafız Hora Felsefesi
. Arş. Gör. Tülay YAZICI Kadın Bedeninin Özgürlüğü Beden Olumlama: #Rakamların Ötesinde Twitter Analizi
. Doç. Dr. Onur Dursun, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıldız, Dr. Serkan Bulut Uluslararası Medyada Göç ve Mültecilik Sorunu: Mülteciliğin Son 60 Yılının WPP Üzerinden Temsili
. Derya Büşra DURNA John Dewey’nin Etik ve Eğitime Bakış Açısını Pragmatik Görüş Bağlamında Okumak
. Arş. Gör. Deniz Keba Ekinci İkna Bağlamında Siyasal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AKP ve CHP Televizyon Reklamları Örneği
. Doç. Dr. Bülent KARA Balkan Türklüğü Açısından Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Önemi
. Doç. Dr. Muharrem Hafız Balkanlar: Birlikte Yaşama Tecrübesi ve Felsefesi
. Arş, Gör. Tülay YAZICI Post-Truth Çağında Gerçeğin Mücadelesi: teyit.org Facebook Sayfası Üzerine Bir İnceleme
. Dr. Öğr. Üye. Handan KARAKAYA Kadın Yoksulluğunu Besleyen Unsurlar
. M.A.Fırat KOÇ-M.S.Damla TAŞKIN-Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK Türkiye’nin Sessiz Konukları Afgan Sığınmacıların Yaşadıkları Problemlerin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi
. Dr. Mustafa Vural, Elif Tuğçe Kavas, Doç. Dr. Fikret Ramazanoğlu Üniversite Öğrencilerinde Sağlık İnanç Düzeyi: Spor Yapma Durumları Açısından Değerlendirilmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Emrah Gülmez Spotify Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumu
. Dr. Öğrt. Üyesi Sibel ATLİ Anne Görüşlerine Göre Kardeş Kıskançlığının Değerlendirilmesi
. Dr. Öğre. Üye. Handan Karakaya Demografik Yapının Denetim Süreçleri ve Kadın
. Res. Asst. Semra ÖZKAN Victim-Offender Mediation and Social Work Practices
. Arş. Gör. Semra ÖZKAN Elazığ İlinde Çalışan Bireylerin Kadına Yönelik Şiddet Algısı Tutumu
. Dr. Hamza KURTKAPAN Y Kuşağı Gençliğin Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutumları: Nevşehir HBV Üniversitesi Örneği
. Dr. İlhan Zengin Khartoum Syndrome
. Dr. Hamza Kurtkapan Üniversite Gençliğinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutumu: Nevşehir Örneği
. Öğr.Gör.Murat ÖZDEMİR Görsel Yönetim Kavramı ve Uygulama Alanları Üzerine Bir İnceleme
. Prof.Dr. Mustafa Aslan, Hasya Nazlı Ekin Ecballium elaterium. A herbal folk medicine from Anatolia
. Gözde Ersöz, Yaşar Özcan Üniversite Öğrencilerinin Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlarını Öngörmede Egzersizde Davranışsal Düzenlemelerin ve Hedef Yöneliminin Rolü
. Dr. Nilgün Tabakoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dr. öğr. üyesi Musa Eren İşkodralı, Dr. Öğr. üyesi.Zerrin Tan, Öğr. gör. Selacan Dökmeci Bir Sosyal Sorumluluk Projesi “Geleceğim Sensin”
. Arş Gör. Nilgün Tabakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esma Mıhlayanlar, Öğr. Gör. Burak İşçimen, Dr. Öğr. Üyesi. Kerem İşçanoğlu, Arş. Gör. Mehpare Saka, Öğr. Gör. Hakan Akıncı  “Trakya Üniversitesi Çocuk Akademisi” Bir Sosyal Sorumluluk Projesi
5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Esra Müjgân KARATAŞ Demokrat Parti Döneminde Sivas (1950 – 1960)
. Assoc. Prof. Dr. Dervis Kirikkaleli / Dr. Melike Torun / Assoc. Prof. Dr. Apler Ozun Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK
. Öğr. Gör. Sinan DERMAN Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Çocuk Dostu Şehirler
. Öğr.Gör. Alper YALÇIN, Öğr.Gör. Sevda YALÇIN İnsani Gelişim Penceresinden Türk Tevletleri (2000-2017)
. Ar.Gör.Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Kafkasya Üniversiteleri Birliği’nin Bir Kurumsal Girişimci Olarak Tezahürü
. Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN, Doç. Dr. Tuba Gültekin Ege Bilge Liderlik Modeli Çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
. Dr. Öğretim Üyesi Yalçın YILMAZ Çocukları Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korumaya Yönelik Düzenlemeler ve RTÜK’ün Yaptırım Kararları
. Öğr. Gör. Dr. Emine ALPAY The Role of the Newspaper Hak ve Özgürlük in shaping Turkish Identity in Bulgaria (1991- 1995)
. Öğr. Gör. Dr. Sezen Güngör, Öğr. Gör. Özge HABİBOĞLU Çerçeveleme Etkisinin Satın Alma Kararları ve İrrasyonel Kararlar Üzerine Etkisi
. Öğr. Gör. Dr. Sezen GÜNGÖR Bireysel Yatırımcıların Benzeşim Ön Yargılarının Sosyal Sorumluluk Projesi Yatırımları ile Birlikte Ele Alınması
. Prof. Dr. Adnan SÖZEN Türkiye İçin Nükleer Santraller ve Çevresel Etkiler
. Dr. Öğr. Üyesi Şerife PEKKÜÇÜKŞEN Mahallenin Geleneksel Temeli ve Hukuki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
. Arş. Gör. Arzu MALTAŞ EROL Kentsel Yaşama Alternatif Bir Katılım: Kendin-Yap (DIY) Şehircilik
. Nikolina Kunic Case of Sejdic and Finci vs Bosnia and Herzegovina
. Arş. Gör. Fuat EROL, Dr. Öğr. Üyesi. Nezahat EKİCİ Sanat Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı: Müzeler Üzerine Bir Araştırma
. Dr. Mehmet Ali POLAT Yurtiçi Tasarruflar İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
. Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Kobilerin Demografik Yapısı, Karşılaşılan Zorluklar ve Önerilen Çözümler
. Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Geçici Yönetim : Örgüte Etkileri ve Diğer Esnek Çalışma Sistemleri Arasındaki Farklar
. Prof. Dr. Nurgün KOÇ-Bedriye KOÇ Türkiye’nin Vazgeçilmezliği: Jeo- Starejik Konum, Enerji Koridoru ve Güvenlik
. Assist.Prof.Yalçın YILMAZ, Assoc.Prof.Gözde YILMAZ Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes
. Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ, Dr. Öğretim Üyesi Ersin BURNAZ Kutadgu Bilig’de Pazarlama / Marketing in Kutadgu Bilig
. Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YILDIRIM- Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi
. Osman ŞAŞKIN Uluslararası Uyuşmazlıklarda BM’nin Rolü: Balkanlar
. Asst. Prof. Dr. Nikola Dacev Legal Arrangements of the Occupational Safety and Health in the Republic of North Macedonia
. Prof.Dr. Rasim Yılmaz Factors Affecting the Interest-Free Bond Issuance in Turkey and the World
. Uğur GÜLCÜ Kent Güvenliğinde Komşu Kollama Projesi
. Dr. Nahit YÜKSEL Türkiye’de “Bütçe Hakkı’nın” Yüz Yılı Aşkın Serencamı (II. Meşrutiyet’ten 24 Haziran 2018’e, Nitel Dönüşüm)
. Arş. Gör. Dr. Gülden ÖZKAN Sosyo-Kültürel Bir Bakışla Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi ve Mesleki Algı
. Doç. Dr. M. Serhan Yücel Türk Siyasal Hayatında Büyük Türkiye Partisi
. Dr. Meltem Şahin Türkiye’deki ve Kuzey Makedonya’daki İletişim Eğitiminin Karşılaştırmalı Analizi
. Saim ALTAY, Öğr.Gör.Senem ALTAY Mesleki Etik İlkeleri Açısından Halkla İlişkiler Mesleğine Yaklaşım
. Dr. Oktay Hekimler Çatışma ile İşbirliği Arasında Kalmak: Avrupa Politikası ve Vişegrad Ülkeleri
. Dr. Öğretim Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş The Evaluation of Personal Values in the Context of Generations and Political Preferences
. Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞ, Dr. Öğr. Üyesi umut AKDUĞAN Estimating the Effect of Municipal Environmental Indicators on Life Satisfaction: Evidence from Turkey
. Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN Avrupa Birliği’nin Yeni, Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Yönetmeliği Üzerine Bir Değerlendirme.
. Doç. Dr. Aşina Gülerarslan ÖZDENGÜL, Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ Türk Markalarının Transaksiyonel Analizi: Kurumsal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme
. Arş. Gör. Deniz Keba Ekinci Tüketim Kültürü Çerçevesinde Özel Gün Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma
. Dr. Öğr. Üyesi Veli SIRIM İslâm İktisadî Düşüncesine Göre “Sonsuz İhtiyaçlar-Kıt Kaynaklar” Paradoksu
. Arş. Gör. Nurgül KUTBAY Türk İş Hukuku’nda Kişisel Verilerin Korunması
. Prof. Dr. Sibel Turan, Sinem Bastık Uluslararası Hukuk Bağlamında Bulgaristan’da Yaşanan Hak İhlalleri Üzerine Bir İnceleme: 1949-1989
. Doç. Dr. Ayhan Görmüş Future of work with the industry 4.0
. Assoc. Prof. Dr. Violeta Madzova, Assoc. Prof. Dr. Snezana Bilic Experiencing Flipped Classroom, as Innovative Pedagogical Learning in Economics and Finance
. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet TÜRKMEN Taşıyıcı Anneliğin Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
. Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM-Doç. Dr. Seda YILDIRIM Eğitim – Çevre Kalitesi İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz
. Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik, Dr. Öğr. Üyesi Nüket Kırcı Çevik Reel Efektif Döviz Kurunda Kalıcılık ve Doğrusal Dışılık: Türkiye Örneği
. Doç.Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM ve Doç.Dr. Seda YILDIRIM Ekonomik Sosyal ve Çevresel Boyutta Enerji Sürdürülebilirliği Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği
. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem AKMAN Kent Alan Yazınında Yeni Bir Kavram Olarak Yaşlı Dostu Kentler: Türkiye’deki Yaşlı Dostu Kentler Üzerinden Bir Değerlendirme
. Dr. Öğretim Üyesi. Gökmen Kantar Sembollerin Kültürel, ideolojik ve Politik Açıdan Yansıması
. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem AKMAN, Dr. Öğretim Üyesi Elvettin AKMAN Türkiye’deki Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Bakkal Türkiye’de Döviz Kurlarının Ekonomiye Etkileri
. Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Bakkal Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi
. Dr. Öğretim Üyesi Simla Güzel Education as A Solution to Avoid Middle Income Trap: An Evaluation from the Perspective of Turkey
. (Doktora Aday) Ali Tan Akbay 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Sebepleri
. Dr. Burhan Düz Son Düzenlemeler Doğrultusunda Vergi İnceleme Süreçlerinde Yeni Esaslar
. Dr. Öğr. Üyesi Elvettin AKMAN Türkiye’de Yeni Hükümet Sistemi Olarak ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’
. Prof. Dr. Murat ÇETİN Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme, Finansal Gelişme ve Karbondioksit Salınımı İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi
. Davuthan Günaydın Yoksulluk, Damgalama Ve Utanma: Sosyal Yardım Ağı Çerçevesinde Bir Araştırma
. MSc Erkan Yusufi Kuzey Makedonya’nın Polog Bölgesindeki KOBİ’lerin finans kaynakları
. Prof. Dr. Alper Aslan-Bilge Çipe Etkin Piyasa Hipotezinin Zayıf Formunun Kripto Para Piyasasında İncelenmesi: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve EOS Örneği
. Sevi BALOĞLU, Dr. Aytaç GÜT, Dr.Öğr.Üyesi Hasan Selçuk ETİ Teknostresin Mobil Bankacılık Uygulamaları Kullanımına Etkisi
. Dr.Öğr.Üye Gamze Yıldız ŞEREN KURULAR-Dr.Öğr.Üye.Simla GÜZEL Devlet Bütçelerinde Görünmezleri Görünür Kılmak: Sosyal Bütçeleme ve Bir Tahlil
. Araş. Gör. Dr. Ali İLHAN, Araş. Gör. Dr. Coşkun AKDENİZ Türkiye’de Zorunlu Karşılıkların Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi
. Arş. Gör. Dr. Aytaç GÜT, Arş. Gör. Sevi BALOĞLU, Dr. Öğr. Ü. Hasan Selçuk ETİ Mobil Alışveriş Sitelerini Kullanma Niyetinin Anlık Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
. Dr. Gökmen Kantar Michel Foucault’un Bilgi ve Güç Odaklı Söylem Anlayışı
. Dr. Senem K. Dışkaya Düşük Karbonlu Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Çağında Refah Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
. Deniz Ece Dalgıç Digital Platforms: Regulatory Challenges for Turkey
. Prof.Dr. Ahmet KAZANKAYA- Dr. Öğr. Üyesi Adnan DOĞAN Van Meyveciliğinin Ekonomiye Katkısı
. Senem K. Dışkaya Liberalizmin Ekonomik Güvenlik ve Askeri Güvenlik İlişkisine Etkisi
. Doç. Dr. Hayriye IŞIK Genç Olmanın Bir Başka Avantajı: Genç Girişimci Mali Teşviki
. Doç. Dr. Hayriye IŞIK Vergi Hukukunda İhbar Müessesinin Yeri
. Oğuz YOLAL Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Tüzel Kişilerin Lehtar Olarak Atanabilmesi
. Prof. Dr. Sibel Turan, Sinem Bastık Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale Kavramı: Balkanlar Örneği
. Doç.Dr. Mubariz Mammadli Türk Cumhuriyetlerinin Bölgesel Ekonomik İşbirliği İş Düzenleme Sistemi Bağlamında (Azerbaycan ve Türkiye Örneğinde)
. Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ, Melda KONDAL, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ Tekirdağ İlinde; Süt İşleme Sektöründe Soğuk Zincir Yönetimi
. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZGÜVEN - Doç. Dr. Elif BABACANOĞLU Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Önemi
. Prof.Dr. Emel Gönenç GÜLER Trakya Bölgesindeki Üniversitelerin Kent Markalanmasındaki Rolü
. Doç.Dr.Aşina GÜLERARSLAN ÖZDENGÜL ,Öğr.Gör. Eyüp Erdal YÖRÜK , Muammer ÖZTÜRK Reklam Sloganlarında Kutsallara Yapılan Atıfların Söylem Analizi Açıdan İncelenmesi
. Sibel EVLİ-Doç.Dr. Ertuğrul Recep ERBAY Türkiye’nin Kaynak Türlerine Göre Enerji Arzı: Trakya Bölgesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
. Doç.Dr. Mehmet Nusret BEDÜK İşçi – İşveren İlişkisinden Doğan Hak Uyuşmazlıklarının Barışçıl Bir Çözüm Yolu: Arabuluculuk