Kongre programı daha sonra buradan ilan edilecektir.

3. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. İbrahim Baş Tourism Effect in Urban Architecture
3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Zekiye Demir KADININ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNA YÖNELTİLEN SORULAR
. PROF. DR. ABDULHAMİT SİNANOĞLU İmam-ı A’zâm Ebu Hanife’nin Yönetim Anlayışı: Sivil-Siyasi Duruşu ve İmamet-Hilafet Anlayışı
. Prof. Dr. Nasi ASLAN, Dr. Mehmet Ali Sezer MÜZENÎ’NİN İMAM ŞÂFİÎ’YE AYKIRI GÖRÜŞLERİ -SARHOŞUN TALAKI ÖRNEĞİ-
. Doç. Dr. Recep ÖNAL Mâtürîdî Düşüncenin Teşekkülünde Sosyo-Jeo-Politik Bağlam: Mâverâünnehir (Semerkand ve Buhara) Üzerine Analizler
. Dr. Refik Kasım Horasan Tefsir Ekolleri
. Prof. Dr. Hülya ALPER İmam Mâtürîdî’ye Göre İnsan Onuru: Allah’ın Üstün Kıldığı Varlık Olmanın Anlamı
. Prof. Dr. Mehmet Evkuran IDENTITY AND ACTION THEORY IN EBU HANIFE -Faith-Action Relationship and Sin/ Kabirah Problem-EBU HANİFE’DE KİMLİK ve EYLEM TEORİSİ -İman-Amel İlişkisi ve Günah/Kebîre Problemi-
. Sıddık Korkmaz, Davut Hacızade İMÂM MÂTÜRÎDÎ’YE İZAFE EDİLEN BİR ESER: PENDNÂME (MÂTÜRÎDÎ’NİN NASİHATLARI)
. Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU Hanefî Fıkhı Buhara Pratiği
. Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU Hanefî Hukuk Metodolojisinde Irak Okulu-Semerkant Okulu Ayrışmasının Göstergeleri
. Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal Ebu Hanife’nin Hadis-Sünnet Anlayışı
. Doç. Dr. Yasin Yılmaz KUTADGU BİLİG’İN ORTA ASYA’DA İSLAM’IN YAYILMASINDAKİ KATKISI
. Ahmet Salih İkiz Kolonizatör Dervişler Muğla’da Hoca Ahmet Yesevi Felsefesinin Yansıması
. Dr. Öğr. Üyesi Hamit SEVGİLİ İmâm Buhârî’nin Kıyâs Konusundaki Yaklaşımı
. Prof. Dr. Ahmet Ünsal Fıkıh ve Tasavvufun Sinerji Oluşturduğu Merkez: Buhara
. ZEKAİ TAŞIN KURUCU BURSA ÖNCÜ BUHARA
. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mansur GÖKCAN Nimet ve Musibetin Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi
. Prof.Dr. Ahmet YILDIRIM SEMERKANDLI MUHADDİS DÂRİMÎ VE SÜNEN’İ
. Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZMEN ERKEN ORTAÇAĞ KİLİSE KONSİLLERİNDE YAHUDİLER
. Dr. Öğretim Üyesi Seda ÖZMEN ERKEN ORTAÇAĞ KİLİSE KONSİLLERİNDE YAHUDİLER
. Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MÜZİKLE İNŞA EDİLEN KİMLİK ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİM İNCELEMESİ: İRFAN GÜRDAL ve ÇERAĞ ÖRNEĞİ
. Arş. Gör. Dr. Ömer KORKMAZ TENVΑU’L-USÛL ESERİ ÇERÇEVESİNDE FUDAYL ÇELEBİ’NİN MOLLA HÜSREV’E YÖNELTTİĞİ TENKİT VE İTİRAZLAR
. Doç. Dr. Bahset KARSLI TARIMSAL FAALİYET BAĞLAMINDA DİNSEL BİR MEŞRUİYET SÖYLEMİ OLARAK KADER ALGISI: ANTALYA ÇİFTÇİLERİ ÖRNEĞİ
. Dr. Bahattin Akbaş Dinde Aşırılık Sorunu ve Hz. Peygamber
3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Hasan BAKTIR Queen Elizabeth and Age of Exploration: British Colonial Expansion in the East
. Dr. Öğr. Üy. Hülya Gökçe KAZAN TATAR TÜRKÇESİNİN KAZAN ARDI AĞIZLARI ÜZERİNE
. Türk Dili Okutmanı Güzel Satık YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI
. Okutman Tuğçe Nur KESİN DÎVÂNU LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE CİNSİYET FARKLARI ÜZERİNDEN İNSANIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ
. Prof. Dr. Sevinç Üçgül N.Hasanzade’nin “Nabat Ananıın Çöreği” Romanı Örneğinde Toplumsal Hafızanın Taşıyıcı Olarak Kadın
. Öğr. Gör. Osman AKTAŞ Arapçada Usûl ve Fürû’
. Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA Nogay Türkçesinde Söz Eylemler
. Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gökçe Oğuz Adının Anaolu Ağızlarındaki Anlamları Üzerine
. Dr. Öğr. Üyesi Aysun Demirez Güneri Yeni Uygur Türkçesinde Kişi Adlarında Kısaltmalar
. Gencay Zavotçu RIZÂ VE RİYÂZÎ TEZKİRELERİNDE ŞÂİR VE ŞİİR SUNUMU
. Arş. Gör. Latife Özcan Hikâyeden Senaryoya: Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı
. PROF.DR. FUNDA TOPRAK ALİ ŞİR NEVAYİ’DE CENNET VE CEHENNEM METAFORU
. Doç. Dr. Akarturk Karahan KARAHANLI TÜRKÇESİ EDEBİ ESERLERİNDE TARİHİ KİŞİLERE ATIFLAR
. Prof. Dr. Erol Öztürk Nehcü’l-Ferâdis’teki Yûsuf Kıssası ve Şeyyad Hamza’nın Yûsuf-ı Zelîha’sındaki Bazı Dil Özellikleri Üzerine
. Prof. Dr. Musa Çifci, Doç. Dr. Erol Duran ORTA ASYA TÜRK KİMLİK DEĞERLERİNİN TÜRKİYE’DE DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
. Prof. Dr. İsmet ÇETİN TÜRKİYE’DE LİSE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE ALİ ŞİR NEVAÎ VE ESERLERİ
. Prof. Dr. AYSE YUCEL CETIN Yunus Emre’nin Şiirlerinde Sosyal Ahlâk ve Eleştiri
. Prof. Dr. Nesrin Karaca TÜRK DÜNYASININ YAKIN DÖNEM ÖNCÜ KAYNAKLARINDAN KARDAŞ EDEBİYATLAR DERGİSİ
. Prof. Dr. Abide Doğan Fikir Hareketleri Dergisinde Edebi Tenkit ve Tercüme
. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MABEYİNCİSİ MEHMET EMİN BEY’İN KALEMİNDEN ORTA ASYA
. Dr. Öğr. Üyesi Hülya TAŞ Tutaklı Zarif Türk’ün Hikâye Dağarcığı ve Üreyze Nisa Hanım ile Hüseyin Bey Hikâyesi
. Dr. Ayşegül Celepoğlu Çocuklar İçin Gezi Kitapları Nasıl Olmalı?
. Dr. Yasemin Dinç KURT CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NDAN SOVYETLER BİRLİĞİ VE DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE BİR BAKIŞ
. Arş. Gör. Gülşah BULUT TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ FİİL BİRLEŞMELERİNİN ANALİTİK FİİL YAPISI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTENİN TEDAVİSİNDE SANAL GERÇEKLİK TABANLI UYGULAMANIN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ
. Yrd. Doç. Dr. Gül KAHVECİ SANAL GERÇEKLİK TABANLI UYGULAMANIN OKUMA MÜDAHALESİNE DİRENÇLİ ÖĞRENCİLERİN HECE OKUMA AKICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ
3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Bekir BULUÇ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Örgütsel Bağlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.
. Dr. Çiğdem Nilüfer Umar Gençlerin Engelli Bireylerin Eğitilmelerine Yönelik Tutumları
. Prof. Dr. Saliha Ağaç, Habibe Arslan EXAMINING EFFECTS OF TEACHING MATERIALS DESIGNED FOR DRESSING SKILLS ON ACQUIRING SELF-CARE SKILLS – ÖZ-BAKIM BECERİLERİ KAZANDIRMADA GİYİNME BECERİSİ İÇİN TASARLANAN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
. Prof.Dr. Mustafa YEL, Doç.Dr. Osman ÇİMEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HABİTATLARIN DARALMASI ÇEVRE SORUNUNA YÖNELİK ALGILARI
. Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa KALE, Prof. Dr. Bekir BULUÇ Bir Devlet Üniversitesinde, Farklı Demoğrafik Değişkenler Açısından Yönetici Güven Düzeyinin İncelenmesi
. Evren Tok Localizing Entrepreneurship Education in Qatar: Innovation and Values
. Prof. Dr. Selma YEL, Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Türkiye’de İdeolojik Eğitimin Kısa Bir Tarihi
. Hatice Demir, Özlem Baş, Onur Doğan Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Eleştirel Düşünme Ölçütlerini Karşılaması Üzerine Nitel Bir Araştırma
. Doç.Dr. Nevin Özdemir Öğretmen Adaylarının Ekolojik Dünya Görüşleri İle Materyalist Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
. Sibel YAZÇİÇEK, Nuriye KOÇAK, Kadriye KAYACAN, Ayşegül DERMAN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ZAMANI ETKİLİ KULLANMA YETERLİLİKLERİ
. Necati Cerrahoğlu YERELDEN KÜRESELE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ; EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ (EAB)
. Dr. Öğretim Ü. Ersin TOPÇU, Dr. Öğretim Üyesi İsmail YILDIZ Sosyal Bilgiler Öğretimini Kahoot İle Oyunlaştırmanın Motivasyona Etkisi
. Dr. Öğr. Üyesi Seda ALTUNBAŞ YAVUZ SINIF ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE
. Prof. Dr. Halit KARATAY Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Mecazlar ve Deyimler Üzerine Bir Eylem Araştırması
. Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR, Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİMİNDEKİ GELİŞMELER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
. PINAR BULUT, YASEMİN KUŞDEMİR TÜRKÇEDEN ÖZBEKÇEYE ÇEVRİLEN ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
. Prof.Dr. Yücel Gelişli, Lazura Kazykhankyzy Abay Kunanbay’in Kara Sözlerinin Değerler Açısından İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Munise Duran OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
. Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK Nurettin Topçu’ya Göre Ahlak ve Karakter Eğitiminde Okulun ve Öğretmenin Rolü
. Dr. Öğr. Üyesi Aybala ÇAYIR SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
. Elif Büşra Uzun, Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNİ ETKİLEYEN ÖZELLİKLER
. Esra Solak, Dr. Munise Duran İlkokul Birinci Sınıf Velilerinin Çocuklarının Okula Başlama Sürecinde Yaşadığı Kaygılar
. Prof. Dr. Adnan ÇALIK ÜNİVERSİTELERİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ
. Öğr. Gör. Hasan Ispartalı MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMALARI
3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Veysi Akın Trakya-Paşaeli Cemiyeti Merkez Karar Heyeti Defteri
. Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ TÜRK TARİH DERS KİTAPLARINDA ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEK TÜRKLERİNİN TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
. Prof.Dr.Selda Kılıç “ Arşiv Belgelerine Göre 1917 Rus Devrimi’nin Azerbaycan Üzerindeki Etkileri”
. Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Geçmişten Günümüze Denim Giysi Kullanımı ve Modaya Katkısı
. Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Osmanlı Dönemi Kadın Dış Mekan( sokak) Giyim Özelliklerinin İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV-Uğur SEZER “ŞARK MESELESİ” VE 19. YÜZYILDA BATILILARIN OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA EMELLERİ
. Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV, Uğur SEZER I. SIRP İSYANI (1804-1817) VE BALKANLAR’DAKİ ULUSÇULUK HAREKETLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
. Dr. Öğrt Üye. Melahat Çevik SAHNE TASARIMINDA “ALTERNATİF KUMAŞ UYGULAMALARI”
. Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu BUHARA EMIRLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI ALIM HAN’IN AFGANISTAN’DA ÖLÜMÜ VE SONRASINDA YAŞANAN GELIŞMELER
. Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Temettuat Defterlerine Göre Anadolu’da Özbek İsimli Köylerin Sosyal ve Ekonomik Durumu
. Dr. Öğr. Üyesi Erdem YAVUZ RESMİ İSTATİSTİKLERE GÖRE 1929 BUHRANININ TÜRKİYE’YE VE DİĞER ÜLKELERE OLAN ETKİSİ
. Dr. Öğrt. Üyesi Emin KIRKIL TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE ALAKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
. Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet ŞEN İSKOÇ GENERAL PATRİK GORDON’UN GÖZÜYLE ÇEHRİN SAVAŞLARI 1677-78
. Gürbüz Arslan Ahmet Tevfik Paşa Hükümetleri’nin Sulh Hazırlıkları ( 11 Kasım 1918-3 Mart 1919)
. Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ TÜRK CUMHURİYETLERİ DEVLET ADAMLARININ TBMM GENEL KURULUNDAKİ KONUŞMALARINDA İŞLEDİKLERİ TEMEL KONULAR
. Prof. Dr. Mesut Aydin-Nihal BOZTOSUN MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİ İSTANBUL GİZLİ GRUPLARI ve ÜSKÜDAR ÖZBEKLER TEKKESİ
. Prof. Dr. Mesut Aydin-Güler Aydın HALKEVİ DİL, EDEBİYAT ve TARİH ŞUBELERİNİN FAALİYETLERİ
. Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ BABÜR ŞAH: BİR HÜKÜMDARIN VARLIK MÜCADELESİNDE SIĞINDIĞI KUR’AN AYETLERİ
. Doç. Dr. Hasan Cicioğlu 1923-1960 ARASI TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKALARI VE KIBRIS TÜRK’ÜNÜN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
. Prof. Dr . Necdet Hayta REVAL GÖRÜŞMELERİNDE İRAN VE AFGANİSTAN (9-10 HAZİRAN 1908)
. Prof. Dr. Mustafa ALKAN OSMANLI DEVLETİ’NDE ÖZBEK TEKKELERİ
. Dr. Öğrt. Üyesi Emin KIRKIL TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE AKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
. Dr. Öğretim Üyesi Fadime Tosik Dinç SOVYETLERİN DAĞILMA SÜRECİNDE 1989 FERGANA OLAYLARI VE TÜRK BASININA YANSIMALARI
. Arş. Gör. Dr. Mustafa CAN Osmanlı Devleti’nde Özbek Elçilerinin Ağırlanışı ve Huzura Kabulleri
. Doç. Dr. Zafer ATAR I.DÜNYA SAVAŞINDA RUSLARA ESİR DÜŞEN TÜRK ASKERLERİNİN BUHARA VE ÇEVRESİNE DAİR RAPORLARI
. Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çakaloğlu Yemen İsyanının Bastırılmasında Hamidiye Alayları
. Prof. Dr. Nurgül KILINÇ Tekstil ve Moda Tasarımı Yükseköğretim Programlarında Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarının İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Sinan YÜKSEL Rusların Karadeniz’in Kuzeyini Ruslaştırma Politikası
. Doç. Dr. Alpaslan Demir Kayıp Köy Çalışmalarında Mezarlıkların Yeri
. Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Temettuat Defterlerine Göre Anadolu’da Özbek İsimli Köylerin Sosyal ve Ekonomik Durumu
. Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tosik Dinç MİRZA BALÂ MEHMETZADE’NİN AZERBAYCAN AYDINLANMA HAREKETİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ (1875-1921)
. Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ II. MAHMUD DÖNEMİ SEYAHAT TEZKERESİ UYGULAMASINA DAİR BAZI TESPİTLER
. Dr. Ögr. Üyesi Nursel GÜLCÜ I. Dünya Savaşı Sonrası Enver Paşa’nın Kafkasya’ya Hareketi ve Türkistan’daki Mücadelesi
. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Kaligrafik Görselliğin Doruk Noktası: Süleymaniye’de Hattat Karahisârî İmzası
. Prof. Dr. Selma YEL, Uzm. M. Abdullah KAYMAK Mütareke Dönemi’nde İstanbul Yahudi Cemaati’nde Siyonist Bir Yapılanma: Yahudi Milli Meclisi (1918-1919)
. Doç.Dr. Alper Alp RUSYA MÜSLÜMANLARI İTTİFAKINDA TÜRKİSTAN
. Dr. Öğr. Üyesi İlker Mümin ÇAĞLAR, Hasancan ERALACA 14. Yüzyılın Sonlarında Saruhanoğulları’nda Kolonizatör Bir Nakşibendi Dervişi: Şeyh İshak’î Rûmî
3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Murat Demirkol Erdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç (The Motive Power of the Desire to Achieve Virtue Morality)
. Dr. Onur YARAR, Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN ÖZEL İHTİYACA SAHİP ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKASI
. Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN FARABİ ve İBN SİNA’NIN VARLIK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
. Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ Cincel istismar olgusu olarak ensest
. Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen FARABİ’NİN ZİHİN KURAMINDA AKIL, HİKMET VE ERDEM İLİŞKİSİ
. Prof. Dr. Nefise Bulgu Çocuklarda obezite tedavisi; spor ve fiziksel aktivite uygulamaları günlük ritmi düzenlemede destek
. Necati Cerrahoğlu 2018 DÜNYA FUTBOL KUPASINDA NEFRET SUÇU IRKÇILIK: (MESUT ÖZİL VAKASI)
. Doç. Dr. Mehmet DENİZ UŞAK ŞEHRİNDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN CBS İLE ANALİZİ
. Arş. Gör. Lazura Kazykhankyzy, Prof. Dr. Yücel Gelişli A Study of Relationships between Academic Self-Concept, L2 Motivational Self-System and Intercultural Communicative Competence in a Turkish Context
. Doç. Dr. Güven ARIKLI-Dr. Melahat ARIKLI KKTC YAZILI BASANINDAN MÜZAKERE İLİŞKİLERİ: GÜNEY KORE – KUZEY KORE ÖRNEĞİ
3. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
3. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu'nda henüz oturum tanımlanmadı.