Kongre programı için buraya tıklayınız.

 

ÖZET BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ.


 

3. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. İbrahim Baş Tourism Effect in Urban Architecture
. Öğr.Üyesi.Dr.Hacer Neyir TEKELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇERÇEVESİNDE ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİ VE SPOR TURİZMİ DALI OLAN GOLF TURİZMİNİN TÜRKİYEYE GETİRİLERİ , (Örnek çalışma, bir Akdeniz Bölgesi kenti, Antalya)
. Halim Hamroev, PhD, Assoc.Prof. The development of agrarian tourism as a solution to environmental problems
. Sobirjon Ruziev, PhD, Assoc.Prof. The essence of labor productivity in tourism at the improvement of life quality
. Nodira Makhmudova, lecturer Features of developing international tourism in Uzbekistan
. Mohinur Kurbanova, lecturer The perspectives of developing pilgrimage tourism in Bukhara region
. Djafarova Nigina, lecturer Impact of statistics on tourism development in the country
. Ortikjon Khurramov, lecturer The new opportunities of mobile marketing in tourism industry
. Qudrat Dilmonov, lecturer E-tourism as a new sphere of tourism business
. Javlon Tokhirov, lecturer The efficiency of internet marketing in tourism and services sector
. Nilufar Khayrullayeva, lecturer Creating new tours around Uzbekistan
. Mukhriddin Kilichov, lecturer Opportunities for tourism development in domestic tourism
. Shafoat Kadirova, Master student The way of improvement transport services in developing tourism of Uzbekistan
. Dilbar Xodjayeva, lecturer Peculiarities of rural tourism development in Bukhara
. Gulinoz Ruzieva, lecturer The role of free economic zones in tourism development
. Ikhtiyor Djabbarov, lecturer Implementation of e-marketing strategy for enhancing tourism business
. Layli Navruz-zoda, lecturer Economic entrepreneurship as a basis of perfect man formation
. Shahlokhon Sharifova, lecturer Bukhara national dresses and their role in tourism development
. Aziza Ergasheva, lecturer The handicraft exhibitions and their roles in tourism development
. Istamkhuja Davronov, lecturer Improving of personal training in hotel business
. Dilnoza Djuraeva, lecturer Development of human potential in organizations
. Habibullo Ziyavcitdinov, lecturer Important factors for improving the quality of services at the hotel
. Gavhar Khidirova, lecturer “Hazor Nur” and “Kelin Qoya” placements as as a potential tourist destination
. Mohichehra Boltaeva, lecturer Prospects of innovative development of hotels in Bukhara
. Kang Hee Chun, invited professor Introduction of Korean Tourism Policy
. Askar Kholliev, PhD, Assoc. Prof. Buxoro viloyatidagi ekologik muammolar va ularning yechimi xususida
. Yoqub Xolov, senior lecturer O’zbekistonning ekoturistik imkoniyatlari
3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Zekiye Demir KADININ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNA YÖNELTİLEN SORULAR
. PROF. DR. ABDULHAMİT SİNANOĞLU İmam-ı A’zâm Ebu Hanife’nin Yönetim Anlayışı: Sivil-Siyasi Duruşu ve İmamet-Hilafet Anlayışı
. Prof. Dr. Nasi ASLAN, Dr. Mehmet Ali Sezer MÜZENÎ’NİN İMAM ŞÂFİÎ’YE AYKIRI GÖRÜŞLERİ -SARHOŞUN TALAKI ÖRNEĞİ-
. Doç. Dr. Recep ÖNAL Mâtürîdî Düşüncenin Teşekkülünde Sosyo-Jeo-Politik Bağlam: Mâverâünnehir (Semerkand ve Buhara) Üzerine Analizler
. Dr. Refik Kasım Horasan Tefsir Ekolleri
. Prof. Dr. Hasan ONAT Maturidi Düşünce’de İman-Özgürlük İlişkisi
. Prof. Dr. Hülya ALPER İmam Mâtürîdî’ye Göre İnsan Onuru: Allah’ın Üstün Kıldığı Varlık Olmanın Anlamı
. Prof. Dr. Mehmet Evkuran IDENTITY AND ACTION THEORY IN EBU HANIFE -Faith-Action Relationship and Sin/ Kabirah Problem-EBU HANİFE’DE KİMLİK ve EYLEM TEORİSİ -İman-Amel İlişkisi ve Günah/Kebîre Problemi-
. Prof. Dr. Sıddık Korkmaz- Davut Hacızade İMÂM MÂTÜRÎDÎ’YE İZAFE EDİLEN BİR ESER: PENDNÂME (MÂTÜRÎDÎ’NİN NASİHATLARI)
. Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU Hanefî Fıkhı Buhara Pratiği
. Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU Hanefî Hukuk Metodolojisinde Irak Okulu-Semerkant Okulu Ayrışmasının Göstergeleri
. Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal Ebu Hanife’nin Hadis-Sünnet Anlayışı
. Doç. Dr. Yasin Yılmaz KUTADGU BİLİG’İN ORTA ASYA’DA İSLAM’IN YAYILMASINDAKİ KATKISI
. Ahmet Salih İkiz Kolonizatör Dervişler Muğla’da Hoca Ahmet Yesevi Felsefesinin Yansıması
. Dr. Öğr. Üyesi Hamit SEVGİLİ İmâm Buhârî’nin Kıyâs Konusundaki Yaklaşımı
. Prof. Dr. Ahmet Ünsal Fıkıh ve Tasavvufun Sinerji Oluşturduğu Merkez: Buhara
. ZEKAİ TAŞIN KURUCU BURSA ÖNCÜ BUHARA
. Dr. Öğrt. Ü. Behlül TOKUR/Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN Kusem b. Abbas’ın Dini Hayatı
. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mansur GÖKCAN Nimet ve Musibetin Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi
. Prof.Dr. Ahmet YILDIRIM SEMERKANDLI MUHADDİS DÂRİMÎ VE SÜNEN’İ
. Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZMEN ERKEN ORTAÇAĞ KİLİSE KONSİLLERİNDE YAHUDİLER
. Dr. Öğretim Üyesi Seda ÖZMEN ERKEN ORTAÇAĞ KİLİSE KONSİLLERİNDE YAHUDİLER
. Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MÜZİKLE İNŞA EDİLEN KİMLİK ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİM İNCELEMESİ: İRFAN GÜRDAL ve ÇERAĞ ÖRNEĞİ
. Arş. Gör. Dr. Ömer KORKMAZ TENVΑU’L-USÛL ESERİ ÇERÇEVESİNDE FUDAYL ÇELEBİ’NİN MOLLA HÜSREV’E YÖNELTTİĞİ TENKİT VE İTİRAZLAR
. Doç. Dr. Bahset KARSLI TARIMSAL FAALİYET BAĞLAMINDA DİNSEL BİR MEŞRUİYET SÖYLEMİ OLARAK KADER ALGISI: ANTALYA ÇİFTÇİLERİ ÖRNEĞİ
. Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN HZ. AISHA’S AGE AS HADITH CONVEYER
. Dr. Bahattin Akbaş Dinde Aşırılık Sorunu ve Hz. Peygamber
. Arş. Gör. Ahmet AKTAŞ Sultan II. Abdülhamid’in “İslam Birliği” Siyaseti Bağlamında Tarikat Siyaset ‎İlişkisi
. Doç. Dr. Özcan Güngör Bilginin Sosyolojik Bağlamı: Misyar Nikahı Örneği
. Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞAHİN Example of a Mischief “el-Furqan al-Haq, The True Furqan, The 21st Century Qur’an” and Muslim Reactions.
. Fatih Şahan Alman Selefiliği
. Dr.Öğr.Üyesi Ferihan ÖZMEN Kur’ân’da “Sadaka”: Kavramsal Çerçevesi ve Samimiyet Boyutu Bağlamında
. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTUNKAYA İslam’ın Değişimci Yüzü Sûf Hareketi’nin Sosyo-Ekonomik Arkaplan Analizi
. Dr. Öğr.Üyesi Ferihan ÖZMEN Alâeddîn es-Semerkandî ve Şerhu Teʾvîlâti’l-Kurʾân Adlı Eserinin Mâtürîdî’nin Tefsirinin Anlaşılmasındaki Rolü
. Doç. Dr. Ali JUSUBALİEV Fergana Bolgesinde İslam
. Doç.Dr. Erdal AKSOY İZMİR’DE YAŞAYAN AFRİKA KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZIN ETNİK KÖKEN VE KİMLİK ALGILARI
. Prof.Dr. Mehmet Ünal İMAM MATURİDİ’NİN TE’VİLATU’L-KUR’AN’INDA KUR’AN KIRAATLERİ
. Araş. Gör. Maşallah Nar Nizâmülmülk’ün Mezhep Politikası
. Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN Buhârî’nin el-Câmi‘u’s-Sahîh’i Üzerine Bir Ta‘lik Çalışması: İbn ‘Âşûr’un (1879-1973) en-Nazaru’l-Fasîh’i
. Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Ethem ARIOĞLU TÜRK İRFAN GELENEĞİNDE DEĞİŞİM ve SÜREKLİLİK: MUHAMMED BAHAEDDİN NAKŞİBEND, HACI BAYRAM-I VELİ ve MEHMED ZAHİD KOTKU
. Prof. Dr. Niyazi Akyüz, Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu Ahmet Yesevi Düşüncesi’nin Türklerin Din Anlayışı Üzerindeki Etkisi
. Prof. Dr. Niyazi Akyüz, Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu Dini Gruplar Sosyolojisi Bağlamında Nakşibendiliğin Orta Asya’daki Etkileri
. Kemal Yavuz Ataman Maveraünnehir’de İslam Medeniyeti Üzerine Bir Analiz
. Bekhruz Turdiev Interethnic and religious harmony in Uzbekistan
. Abdurahim Boltayev, PhD, Assoc. Prof. “Devoni maxfiy” – irfon xazinasi
. Davronbek Qodirov “G’ibtafarmoyi surayyo” – Mahmud Anjir Fag’nafiyning ma’naviy ziyosi
3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Hasan BAKTIR Queen Elizabeth and Age of Exploration: British Colonial Expansion in the East
. Dr. Öğr. Üy. Hülya Gökçe KAZAN TATAR TÜRKÇESİNİN KAZAN ARDI AĞIZLARI ÜZERİNE
. Prof. Dr. Sevinç Üçgül N.Hasanzade’nin “Nabat Ananıın Çöreği” Romanı Örneğinde Toplumsal Hafızanın Taşıyıcı Olarak Kadın
. Okutman Tuğçe Nur KESİN DÎVÂNU LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE CİNSİYET FARKLARI ÜZERİNDEN İNSANIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ
. Öğr. Gör. Osman AKTAŞ Arapçada Usûl ve Fürû’
. Dr. Öğr. Üyesi Aysun Demirez Güneri Yeni Uygur Türkçesinde Kişi Adlarında Kısaltmalar
. Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gökçe Oğuz Adının Anaolu Ağızlarındaki Anlamları Üzerine
. Arş. Gör. Latife Özcan Hikâyeden Senaryoya: Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı
. Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA Nogay Türkçesinde Söz Eylemler
. Türk Dili Okutmanı Güzel Satık YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI
. PROF.DR. FUNDA TOPRAK ALİ ŞİR NEVAYİ’DE CENNET VE CEHENNEM METAFORU
. Doç. Dr. Akarturk Karahan KARAHANLI TÜRKÇESİ EDEBİ ESERLERİNDE TARİHİ KİŞİLERE ATIFLAR
. Prof. Dr. Erol Öztürk Nehcü’l-Ferâdis’teki Yûsuf Kıssası ve Şeyyad Hamza’nın Yûsuf-ı Zelîha’sındaki Bazı Dil Özellikleri Üzerine
. Prof. Dr. İsmet ÇETİN TÜRKİYE’DE LİSE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE ALİ ŞİR NEVAÎ VE ESERLERİ
. Prof. Dr. AYSE YUCEL CETIN Yunus Emre’nin Şiirlerinde Sosyal Ahlâk ve Eleştiri
. Prof. Dr. Musa Çifci, Doç. Dr. Erol Duran ORTA ASYA TÜRK KİMLİK DEĞERLERİNİN TÜRKİYE’DE DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
. Prof. Dr. Nesrin Karaca TÜRK DÜNYASININ YAKIN DÖNEM ÖNCÜ KAYNAKLARINDAN KARDAŞ EDEBİYATLAR DERGİSİ
. Prof. Dr. Abide Doğan Fikir Hareketleri Dergisinde Edebi Tenkit ve Tercüme
. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MABEYİNCİSİ MEHMET EMİN BEY’İN KALEMİNDEN ORTA ASYA
. Doç. Dr. Hülya TAŞ Tutaklı Zarif Türk’ün Hikâye Dağarcığı ve Üreyze Nisa Hanım ile Hüseyin Bey Hikâyesi
. Dr. Ayşegül Celepoğlu Çocuklar İçin Gezi Kitapları Nasıl Olmalı?
. Dr. Yasemin Dinç KURT CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NDAN SOVYETLER BİRLİĞİ VE DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE BİR BAKIŞ
. Arş. Gör. Gülşah BULUT TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ FİİL BİRLEŞMELERİNİN ANALİTİK FİİL YAPISI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
. Prof. Dr. Filiz Kılıç BUHARALI ŞEYH AHMED İLÂHÎ’NİN DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLERİ
. Recep SAĞIROĞLU Felsefi-Kurgusal Ölüm ve Abdülhak Şinasi Hisar Romanları
. Gulnoza Saidova ТУРКИЙ ЁЗМА МАНБАЛАР ТИЛИДАГИ TÜZ СЎЗИНИНГ СЕМАЛАРИ ХУСУСИДА
. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK CEVAD KÂZIM’IN “GÖNÜL YAŞLARIM” İSİMLİ ESERİ
. Hatice Bildirici Öykü Türünden Sinemaya Yapılan Uyarlamalara Kuramsal Bir Yaklaşım
. Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN Sünbül Sinan Efendi’nin Şiirlerinde Tasavvuf
. Dr. Kâmil UĞURLU MÎRALİ’YLE GÜL HANIMIN DESTANI (Ali Şîr Nevâî)
. Dr. Öğr. Üyesi Serdar BULUT TİREBOLU (GİRESUN) İLÇESİ MESKUN KÖY ADLARININ ANALİZİ
. Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem-Beytullah Gençtan BİR SİYASETNAME ÖRNEĞİ OLARAK KIRK VEZİR HİKAYELERİ
. Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞEYTAN
. Kemal Şamlıoğlu Siyasi Vesayetin Merkezileşmiş Yeniliği Olarak Tanzimat ve Edebiyat
. Adem Polat-Kemal Şamlıoğlu Ulusal Dil Yazgısı Bağlamında Bir Zihniyet Dönüşümü Olarak Şair Tevfik Fikret’in Devrine Aykırılığı
. Nigora Safarova Buxoro qiz bolalar o‘yin folklorining o‘ziga xos xususiyatlari
. Dildora Ahmedova Sahbo Vobkandiy muxammaslarining g‘oyaviy-badiiy jihatlari
. Muhammad Fayzullayev, PhD, Assoc. Prof. Turkiy so‘z – lingvokultremalarda milliy madaniyat
. Tavakkal Choriev, DSc., Prof. Abdurauf Fitratning lingvistik qarashlarida turk tilshunosligi o‘rni
. Mardon Yarashov Buxoroda turk madaniyatining uyg‘unlashuvi va tadrijiy rivojlanishi
. Gukchehra Khamraeva Benefits of teaching English to young learners through TPR method
. Shoxista Nizomova, lecturer Zamonaviy she’riyatda suv va olov obrazlari talqini
. Aziza Kobilova, lecturer Useful strategies in teaching grammar
. Kamola Namozova, lecturer Improving Language learning through integrated skills activities in primary schools
. Aziza Yunusova, lecturer Transferable skills – aid in language learning
. Navbahor Kuldashova Sport terminlarining tarjimadagi xususoyati
. Malohat Jurayeva, DSc Theoretical views on “concept” and “frame” in cognitive linguistics
. Dilafruz Khodjaeva, PhD Develping students’ intercultural competence in teaching foreign languages
. Akramov Izzatulla Ikromovich The role of audiolingual method in language teaching
. Mehriniso Rahmatova Significance of corpus-aided teaching
. Saidova Muhayyo Umidillayevna Literature as content in language teaching
. Rasulov Zubaydullo Izomovich Communicative approach in foreign language teaching
. Yarashev J.T “Bukhorcha” and “Mavrigi” song classes – as a national and noetic spiritual values of the Uzbek nation.
. Islom Axtamov Musiqiy pedagogik ta’limda iqtidorli talabalarnia niqlash usullari
. Farrux Nurullayev Vokal va zamonaviy musiqaning hayotdagi o’rni, maqsad va vazifalari
. Qayumov I. F Musiqa o’qituvchilariga qo’yilgan zamonaviy talablar va uni dars jarayonida qo’llash usullari
. Saidiy S. B O’zbek musiqa san’atining qadimgi ildizlari tarixidan
. Bakhrom Madrimov, PhD, Assoc.Prof. About the middle Asian musical history
. Maxbuba Sharipova, lecturer Marosim va doston munosabatlari (“Alpomish” dostoni misolida)
. Hilola Safarova, PhD., Assoc. Prof. Yusuf va Zulayho mavzusining XX asr dostonchiligdagi yangilanishi
. Shohsanam Davronova, PhD Istiqlol davri o`zbek romanlariga turkiy xalqlar mifologiyasi ta’siri
. Nazora Bekova, PhD, Assoc.Prof. Alisher Navoiy forsiy merosining o’rganilishi
. Rajab Qilichev, PhD, Assoc.Prof. Buxoro zargarlik san’ati tarixiga bir nazar
. Hamida Ortiqova, lecturer A.Oripov ijodida assotsiativ birliklarning qo`llanilishi
. Husniddin Eshonqulov, , PhD, Assoc. Prof. Salaflar ijodida adabiy ta`sirlanishning Alisher Navoiy g`azaliyotidagi badiiy ifodasi
. Jeren Mizrabova, doctoral researcher Badiiy tarjimada “ Dunyo manzaralari” ni tasvirlash mahorati
. Hilola Ahmedova, PhD researcher O`zbek va ingliz adabiyotida ayol obrazi talqini
. Nasima Qodirova, lecturer Alisher Navoiy ijodini tadqiq etishning yangicha tamoyillari
. Qaxramon To'xsanov, PhD, Assoc. Prof. O`zbekistonda tarjimashunoslik
. Marifat Rajabova, PhD, Assoc. Prof. Alisher Navoiy lirikasida tabiat hodisalarining badiiy talqini
. Dilshod Rajabov, PhD, Assoc. Prof. O`zbek xalq qo`shiqlarida peyzaj
. Dilrabo Quvvatova, DSc. Prof. Jahon poemachiligi: qiyos va talqin
. Shoira Axmedova, DSc., Prof. O`zbek adabiyotining dunyo tillariga tarjimasi xususida
. Nafisa Kosimova, PhD Blended learning approach to ELT
. Zilola Amonova, PhD, Assoc. Prof. Qul Ubaydiy ijodida Ahmad YAssaviy an`analari
. Darmon O'raeva, DSc., Prof. Jahon xalqlari folkloridagi genetik asosdosh janrlar
. Zarrina Salieva, PhD Teaching speaking skills: strategies and method
. Nafisa Nasrullayeva, PhD Ingliz frazeologizmlarining milliy-madaniy xususiyatlari
. Avaz Kenjaev, PhD researcher A.S.Pushkinning “Kavkaz asiri” hamda “Bog’chasaroy fontani” poemalaridagi ayrim romantik detallarning o’zbek tiliga tarjimada qayta yaratilishi
. Aziza Shamaxmudova, PhD researcher The reasons of indirect speech acts using
. Shahnoza Turniyozova, PhD Matn komponentlarining semantik munosabatlari
. Otabek Yusupov, Senior Lecturer Ingliz tilidagi dubletlarning lingvokulturologik talqini
. Hafiza Aslanova, PhD researcher Gadoiy g’azallarining qofiyalanish tizimi
. Adiba Kasimova, PhD researcher The role and ifluence of mass media in teacajng Enflish
. Aziza Muminova, PhD researcher Chegaralanmaganlik kategoriyasi xususida
. Shaxlo Nazarova, PhD researcher Morfologik transpozitsiya
. Tulkin Sultanov, PhD researcher Alisher Navoiy g’azallariga Ne’matulloh Kishvariy taxmislari
. Dilorom Salohiy, DSc., Prof. “«Yatimat ad – dahr fi mahosin al-asr» asarining tadqiqot uslubi haqida “
. Rohila Ruzmanova, PhD, Senior lecturer Mahmud Qoshg’ariy va uning “Devonu lug’otit turk” asari dunyo qoshg’ariyshunoslari talqinida
. Tulkin Sultanov, PhD researcher Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” asarida so’fiyalar tasviri
. Muslihiddin Muhiddinov, DSc., Prof. Alisher Navoiy ijodida ishq talqini
. Badia Muxitdinova, PhD, Assoc. Prof. Sayidahmad Vasliyning Imomi A’zam haqida manoqibi
. Nazmiya Muxitdinova, PhD, Assoc. Prof. Ahmad Yassaviy ijodiy an’analari davomchisi
. Dr. Celal Fedai Tarık Buğra’nın Gençliğim Eyvah Romanındaki Kişilerinin Siyasi Birer Figür Olarak Kullanımı
. Dr. Celal Fedai Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste’sini Bir Fragman Olarak Okumak
3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTENİN TEDAVİSİNDE SANAL GERÇEKLİK TABANLI UYGULAMANIN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ
. Yrd. Doç. Dr. Gül KAHVECİ SANAL GERÇEKLİK TABANLI UYGULAMANIN OKUMA MÜDAHALESİNE DİRENÇLİ ÖĞRENCİLERİN HECE OKUMA AKICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ
. Doç. Dr. Aytürk KELES Dijital Oyunlarda Yapay Zekâ Teknolojileri
. Doç. Dr. Aytürk KELES Derin Öğrenme Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi
. Rabia ÜSTÜNDAĞ ALKAN-Dr. Öğr. Üyesi Ali KELEŞ Dünyada ve Türkiye’de Kodlama Eğitiminin Önemi
3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Bekir BULUÇ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Örgütsel Bağlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.
. Dr. Çiğdem Nilüfer Umar Gençlerin Engelli Bireylerin Eğitilmelerine Yönelik Tutumları
. Prof. Dr. Saliha Ağaç, Habibe Arslan EXAMINING EFFECTS OF TEACHING MATERIALS DESIGNED FOR DRESSING SKILLS ON ACQUIRING SELF-CARE SKILLS – ÖZ-BAKIM BECERİLERİ KAZANDIRMADA GİYİNME BECERİSİ İÇİN TASARLANAN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
. Prof.Dr. Mustafa YEL, Doç.Dr. Osman ÇİMEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HABİTATLARIN DARALMASI ÇEVRE SORUNUNA YÖNELİK ALGILARI
. Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa KALE, Prof. Dr. Bekir BULUÇ Bir Devlet Üniversitesinde, Farklı Demoğrafik Değişkenler Açısından Yönetici Güven Düzeyinin İncelenmesi
. Evren Tok Localizing Entrepreneurship Education in Qatar: Innovation and Values
. Prof. Dr. Selma YEL, Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Türkiye’de İdeolojik Eğitimin Kısa Bir Tarihi
. Hatice Demir, Özlem Baş, Onur Doğan Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Eleştirel Düşünme Ölçütlerini Karşılaması Üzerine Nitel Bir Araştırma
. Doç.Dr. Nevin Özdemir Öğretmen Adaylarının Ekolojik Dünya Görüşleri İle Materyalist Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
. Sibel YAZÇİÇEK, Nuriye KOÇAK, Kadriye KAYACAN, Ayşegül DERMAN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ZAMANI ETKİLİ KULLANMA YETERLİLİKLERİ
. Necati Cerrahoğlu YERELDEN KÜRESELE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ; EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ (EAB)
. Dr. Öğretim Ü. Ersin TOPÇU, Dr. Öğretim Üyesi İsmail YILDIZ Sosyal Bilgiler Öğretimini Kahoot İle Oyunlaştırmanın Motivasyona Etkisi
. Dr. Öğr. Üyesi Seda ALTUNBAŞ YAVUZ SINIF ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE OKUMA GÜÇLÜĞÜ (DİSLEKSİ)
. Prof. Dr. Halit KARATAY Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Mecazlar ve Deyimler Üzerine Bir Eylem Araştırması
. Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR, Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİMİNDEKİ GELİŞMELER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
. PINAR BULUT, YASEMİN KUŞDEMİR TÜRKÇEDEN ÖZBEKÇEYE ÇEVRİLEN ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
. Prof.Dr. Yücel Gelişli, Lazura Kazykhankyzy Abay Kunanbay’in Kara Sözlerinin Değerler Açısından İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Munise Duran OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
. Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK Nurettin Topçu’ya Göre Ahlak ve Karakter Eğitiminde Okulun ve Öğretmenin Rolü
. Dr. Öğr. Üyesi Aybala ÇAYIR SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
. Elif Büşra Uzun, Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNİ ETKİLEYEN ÖZELLİKLER
. Esra Solak, Dr. Munise Duran İlkokul Birinci Sınıf Velilerinin Çocuklarının Okula Başlama Sürecinde Yaşadığı Kaygılar
. Prof. Dr. Adnan ÇALIK ÜNİVERSİTELERİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ
. Öğr. Gör. Hasan Ispartalı MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMALARI
. Yasin DOĞAN AYNI MEKÂNA FAKLI BAKIŞLAR: SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM BECERİSİNİ YEREL TARİH ÜZERİNDEN ÖĞRETMEK
. Mehmet TOSUN-Aynur TOSUN Tercümanız Anlaşmak
. Dr. Öğretim Üyesi Şükran CALP EDEBİ ESERLERDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: KÜÇÜK PRENS ÖRNEĞİ
. Kazım AR PEDAGOGICAL TRAINING PROBLEM OF TEACHING STAFF IN TURKEY AND RECOMMENDATIONS
. Zarafshon Jalilov, PhD Improvement of technologies of the use educational values of the oriental thinkers of the IX-XII centuries in the process of higher pedagogical education
. Gulnoz Hasanova, PhD, Assoc.Prof. Features of formation and development of perofessional community of teachers of preschool education in modern conditions
. Dilfuza Mirzayeva, lecturer The formation of cognitive interest in children preschool age
. Mavjuda Nigmatova, senior lecturer Husayn Voiz Koshifiy ta’limotida ustoz-shogird munosabatlarining talqini
. Safiya Khodjaeva, senior lecturer Shaxsning o’z-o’zini tarbiyalshga oid tarixiy-milliy yondashuvlar
. Gulmira Komilova, Assoc. Prof. Maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilishdagi metodik va pedagogik yo’nalishlar
. Gulbahor Niyazova, lecturer Markaziy Osiyo mutafakkirlari ijodida shaxs kamolotini shakllantirish
. Dilbar Eshova, lecturer Zamonaviy ta’lim jarayonining tarbiya jarayoni bilan mushtarakligi
. Mels Mahmudov, Prof. - Tavakkal Choriev, Prof. XX asr boshlarida Turkiyada tahsil olgan buxorolik yoshlarning maorifni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi
. Shirinboy Olimov, DSc., Prof. Formation of spirtual and moral education in Navoi’z creativity and their teaching
. Gulchehra Izbullayeva, PhD The education of high spiritual person in the works of Jalaliddin Rumi
. Ikhtiyor Kurbanov, lecturer Professionalizm of the pedagogical activity of the modern teacher
. Bobomurod Juraev, lecturer The development of science and literature in the Samanids state
. Lola Eliboeva, senior lecturer Communication and development of pedagogical culture of the future teacher
. Gulshan Saidnazarova Formation of professional culture on the basis of problem solving specialists witn higner education
. Ulmas Kurbonova, senior lecturer Eastern scholar’s ideas about the duties of parents on bringing up children
. Mavjuda Yuldashova, lecturer Pedagogical technique of the teacher to improde the effectivenets of the educational process
. ShahnozaKulieva The role of professional competence in the formation of pedagogical skills
. Akmal Turaev, PhD Features of amplified properties of a field transistor in a dynamic load diagram
. Yusuf Jamilov Organization of technology lessons based on technical design and modeling
. Elza Shamuratova, PhD researcher Islom qadriyatlari tizimida diniy bag’rikenglik
3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Veysi Akın Trakya-Paşaeli Cemiyeti Merkez Karar Heyeti Defteri
. Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ TÜRK TARİH DERS KİTAPLARINDA ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEK TÜRKLERİNİN TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
. Prof.Dr.Selda Kılıç Ekim Devrimi ve Azerbeycan
. Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Geçmişten Günümüze Denim Giysi Kullanımı ve Modaya Katkısı
. Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Osmanlı Dönemi Kadın Dış Mekan( sokak) Giyim Özelliklerinin İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV-Uğur SEZER “ŞARK MESELESİ” VE 19. YÜZYILDA BATILILARIN OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA EMELLERİ
. Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV, Uğur SEZER I. SIRP İSYANI (1804-1817) VE BALKANLAR’DAKİ ULUSÇULUK HAREKETLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
. Dr. Öğrt Üye. Melahat Çevik SAHNE TASARIMINDA “ALTERNATİF KUMAŞ UYGULAMALARI”
. Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu BUHARA EMIRLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI ALIM HAN’IN AFGANISTAN’DA ÖLÜMÜ VE SONRASINDA YAŞANAN GELIŞMELER
. Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Temettuat Defterlerine Göre Anadolu’da Özbek İsimli Köylerin Sosyal ve Ekonomik Durumu
. Dr. Öğr. Üyesi Erdem YAVUZ RESMİ İSTATİSTİKLERE GÖRE 1929 BUHRANININ TÜRKİYE’YE VE DİĞER ÜLKELERE OLAN ETKİSİ
. Dr. Öğrt. Üyesi Emin KIRKIL TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE ALAKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
. Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet ŞEN İSKOÇ GENERAL PATRİK GORDON’UN GÖZÜYLE ÇEHRİN SAVAŞLARI 1677-78
. Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Arslan Ahmet Tevfik Paşa Hükümetleri’nin Sulh Hazırlıkları ( 11 Kasım 1918-3 Mart 1919)
. Prof. Dr. Mesut Aydin-Nihal BOZTOSUN MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİ İSTANBUL GİZLİ GRUPLARI ve ÜSKÜDAR ÖZBEKLER TEKKESİ
. Prof. Dr. Mesut Aydin-Güler Aydın HALKEVİ DİL, EDEBİYAT ve TARİH ŞUBELERİNİN FAALİYETLERİ
. Dr. Öğr. Üyesi Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ BABÜR ŞAH: BİR HÜKÜMDARIN VARLIK MÜCADELESİNDE SIĞINDIĞI KUR’AN AYETLERİ
. Doç. Dr. Hasan Cicioğlu 1923-1960 ARASI TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKALARI VE KIBRIS TÜRK’ÜNÜN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
. Prof. Dr . Necdet Hayta REVAL GÖRÜŞMELERİNDE İRAN VE AFGANİSTAN (9-10 HAZİRAN 1908)
. Prof. Dr. Mustafa ALKAN OSMANLI DEVLETİ’NDE ÖZBEK TEKKELERİ
. Dr. Öğretim Üyesi Fadime Tosik Dinç SOVYETLERİN DAĞILMA SÜRECİNDE 1989 FERGANA OLAYLARI VE TÜRK BASININA YANSIMALARI
. Arş. Gör. Dr. Mustafa CAN Osmanlı Devleti’nde Özbek Elçilerinin Ağırlanışı ve Huzura Kabulleri
. Doç. Dr. Zafer ATAR I.DÜNYA SAVAŞINDA RUSLARA ESİR DÜŞEN TÜRK ASKERLERİNİN BUHARA VE ÇEVRESİNE DAİR RAPORLARI
. Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çakaloğlu Yemen İsyanının Bastırılmasında Hamidiye Alayları
. Prof. Dr. Nurgül KILINÇ Tekstil ve Moda Tasarımı Yükseköğretim Programlarında Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarının İncelenmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Sinan YÜKSEL Rusların Karadeniz’in Kuzeyini Ruslaştırma Politikası
. Doç. Dr. Alpaslan Demir Kayıp Köy Çalışmalarında Mezarlıkların Yeri
. Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Temettuat Defterlerine Göre Anadolu’da Özbek İsimli Köylerin Sosyal ve Ekonomik Durumu
. Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tosik Dinç MİRZA BALÂ MEHMETZADE’NİN AZERBAYCAN AYDINLANMA HAREKETİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ (1875-1921)
. Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ II. MAHMUD DÖNEMİ SEYAHAT TEZKERESİ UYGULAMASINA DAİR BAZI TESPİTLER
. Dr. Ögr. Üyesi Nursel GÜLCÜ I. Dünya Savaşı Sonrası Enver Paşa’nın Kafkasya’ya Hareketi ve Türkistan’daki Mücadelesi
. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Kaligrafik Görselliğin Doruk Noktası: Süleymaniye’de Hattat Karahisârî İmzası
. Prof. Dr. Selma YEL, Uzm. M. Abdullah KAYMAK Mütareke Dönemi’nde İstanbul Yahudi Cemaati’nde Siyonist Bir Yapılanma: Yahudi Milli Meclisi (1918-1919)
. Doç.Dr. Alper Alp RUSYA MÜSLÜMANLARI İTTİFAKINDA TÜRKİSTAN
. Dr. Öğr. Üyesi İlker Mümin ÇAĞLAR, Hasancan ERALACA 14. Yüzyılın Sonlarında Saruhanoğulları’nda Kolonizatör Bir Nakşibendi Dervişi: Şeyh İshak’î Rûmî
. Prof. Dr. Yılmaz Kurt Adana Cebelünnur Zaviyesi
. Prof. Dr. Salim Cöhce BABURNAME’NİN KAYITLARINA GÖRE XVI. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE KABİL
. Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ TÜRK CUMHURİYETLERİ DEVLET ADAMLARININ TBMM GENEL KURULUNDAKİ KONUŞMALARINDA İŞLEDİKLERİ TEMEL KONULAR
. Doç. Dr. Nurhan AYDIN Preclusion Activities of Germany Against Caucasian İslamic Army
. Dr. Öğr.Üyesi Eylem Güzel Seyahatname ve Gravürlerde Ege Bölgesi Kale Mimarisi
. Dr. Öğr. Üyesi Cemile ŞAHİN Lozan Antlaşması Sonrası Kıbrıs’tan Anadolu’ya Yapılan Göçlerin KIbrıs’ın Sosyo-ekonomik Yapısına Etkisi
. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Birinci TBMM’de Kıbrıs Tartışmaları ve İzmit Mebusu Hüseyin Sırrı Bey
. Prof.Dr. Esra Danacıoğlu Tamur Yahudiler ve Yunanlılar: II.Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Mülteci Politikası
. Doç.Dr. Birsen Çileroğlu Doç.Dr. Figen Özeren HEDONİK ALGI AÇISINDAN MODA PERAKENDECİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM
. Doç.Dr.Figen Özeren / Doç.Dr. Birsen Çileroğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA KAPSAMINDA GELENEKSEL YÜZEY UYGULAMALARININ TASARIMLARDA KULLANIMI “TAŞ BASKI ÖRNEĞİ”
. Abdumalik Tuychibayev Buhara Şemsüleimmeleri
. Dr. Öğr. Üyesi Zehra Funda Türkmenoğlu Tarihi Eser Restorasyonunda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Özellikleri
. Jahongir Ergashev, lecturer International relations of Bukhara Khanate and its transit caravan roads
. Shavkat Bobojonov, o`qituvchi Buxoro yetti piri xalq e`tiqodida
. Sulaymon Inoyatov, DSc., Prof. Buxoro – Buyuk Ipak Yo’lidagi mo’jiza shahar
. A'zam Boltayev, PhD researcher Buxorodagi birinchi ilmiy jamiyat
. Umid Sobirov Yetti Pir ziyorat turizmining inson ma’naviyat kamolotida tutgan o’rni
. Halim To'rayev, DSc., Prof Buxoro – ilm-fan va ma’rifat maskani
. Bakhtiyor Rizayev Usmoniylar saltanatining XV-XVI asrlardagi tashqi siyosati
. Jo'rabek Majidov Buxoro amirligi davrida Usmoniylar saltanati bilan diplomatik aloqalar tarixidan
. Jahongir Hayitov XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Turkistonga Turkiyadan kirib kelgan yangi ekin navlari tarixi
. Mahmud Orziyev Buxoro ijtimoiy-madaniy hayotiga Turkiya matbuotining ta’siri (XX asrning 1-choragi)
. Kamol Rahmonov, PhD, Assoc. Prof. Buxoroning Turkiyadagi talabalari (XX asr boshlari)
. Shodmon Hayitov, DSc, Prof. Turkiya respublikasining madaniy, ilmiy-texnikaviy, iqtisodiy hayotida Turkiston ziyoli va olimlarining ishtiroki (XX asr 30-80-yillari)
. Abduhakim Sharipov, PhD, Assoc. Prof. Sotsial stratifikatsiya va ijtimoiy taraqqiyot – ijtimoiy fanlarning dolzarb muammosi sifatida
. Bobir Namozov, PhD, Assoc. Prof. The integration of universal values in the heritage of Khoja Mukhammad Porso
. Nigora Makhmudova Status of women in Islam, based on materials of revision of senator K.K.Palen
. Dilfuza Sayfullaeva The history of ideological viens that Influenced the formation of the worldview of Abu Hamid Ghazzali
. Sohib Raupov, PhD, Assoc. Prof. Buxoro amirligida o`zini-o`zi boshqarish
. Nigora Ibatova, lecturer The importance of reflecting the Uzbek national art in porcelain products
. Muhiba Sulaymonova, lecturer Improving the museum activities as a tool in national ideology
. Gulshod Ostonova, lecturer Chor Minor as a unique nieche of architecture of Bukhara
. Gulnora Hakimova, lecturer National and ceremonial clothes of Uzbek women
. Dilfuza Mamurova, lecturer The importance of reflecting the Uzbek national art in porcelain products
. Sanjar Azimov, lecturer Ensemble Nodir Devonbegi as a sample of Bukhara architecture
. Nafisa Avliyoqulova, lecturer General laws of composition in wood carving in Uzbekistan
. Muzaffar Avliyoqulov General laws of composition in wood carving in Uzbekistan
. Nodir Yadgarov, PhD, Assoc.Prof. Eastern miniature art in Uzbekistan
. Aziza Musinova, lecturer The role of the applied art in tourizm development
. Muhayyo Azimova, lecturer Ensemble Nodir Devonbegi as a sample of Bukhara architecture
. Dilshod Mamatov, senior lecturer Eastern miniature art in Uzbekistan
. "Uktam Mavlanov, DSc., Prof. A.T.Achilov " The main features of the activity of security service in Great Silk Road
. Khusen Juraev, PhD researcher Abru-Bahar in Bukhara yesterday and today
. Shoira Indiaminova, lecturer Ilk o’rta asrlarda Sug’dda kechgan dinlar evolyutsiyasi
. Islom Hamdamov, senior lecturer O’zbekistonda millatlararo totuvlik va tolerantlikni rivojlantirishda milliy-madaniy markazlar o’rni
. Majidov Sherzod Ethnopolitical factors of sustainable development
3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Doç. Dr. Murat Demirkol Erdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç (The Motive Power of the Desire to Achieve Virtue Morality)
. Dr. Onur YARAR, Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN ÖZEL İHTİYACA SAHİP ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKASI
. Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN FARABİ ve İBN SİNA’NIN VARLIK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
. Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ Cincel istismar olgusu olarak ensest
. Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen FARABİ’NİN ZİHİN KURAMINDA AKIL, HİKMET VE ERDEM İLİŞKİSİ
. Prof. Dr. Nefise Bulgu Çocuklarda obezite tedavisi; spor ve fiziksel aktivite uygulamaları günlük ritmi düzenlemede destek
. Necati Cerrahoğlu 2018 DÜNYA FUTBOL KUPASINDA NEFRET SUÇU IRKÇILIK: (MESUT ÖZİL VAKASI)
. Prof.Dr. Mustafa Uçar Modern Bilim ve Kuran
. Doç. Dr. Mehmet DENİZ UŞAK ŞEHRİNDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN CBS İLE ANALİZİ
. Arş. Gör. Lazura Kazykhankyzy, Prof. Dr. Yücel Gelişli A Study of Relationships between Academic Self-Concept, L2 Motivational Self-System and Intercultural Communicative Competence in a Turkish Context
. Doç. Dr. Güven ARIKLI-Dr. Melahat ARIKLI KKTC YAZILI BASANINDAN MÜZAKERE İLİŞKİLERİ: GÜNEY KORE – KUZEY KORE ÖRNEĞİ
. Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK, Ayşe Görgün Farklı Yaş Gruplarından Oluşan 20 Yaş Üstü Anadolu Erkeklerinin Helix, Tragus ve Lobule Anatomik Noktalarının Yapay Sinir Ağları ve Örüntü Tamamlama Yöntemleri Kullanılarak Kestirimi
. Öğr. Gör. Eda Selimoğlu, Doç. Dr. Yener Bektaş,Dr. Öğretim Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK, Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN Beslenme Şeklinin Zaman İçindeki Tarihsel Yolculuğu
. Dr. Öğr. Üyesi Elif Babacanoğlu-Arş. Gör. M. Reşit Karageçili Effect of in ovo injected α-tocopherol on vitamin E isomers concentrations of residual yolk sac in broiler chicks at high altitude
. Dr. Sümeyra ÇETİNKAYA Nutrigenomics and miRNAs
. Otabek Fayzullaev, PhD researcher The interpretation of Uzbek folklore linguaculturems
. Firuz Muzaffarov The Sufi teachings of Ghazzali
. Feruza Abdullayeva Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlashda O’zbekistonning o’rni va roli
. Bobir O'razov Jaloliddin Rumiy ilmiy merosining o`rganilish tarixidan
. Guli Salomova, lecturer The psychological analyses of intercultural competence
. Olmos Avezov, lecturer Role of strong-willed processes in formation of the personality
. Sharif Barotov, DSc., Prof. Theory, practice and prospects of psychological service in Uzbekistan
. Shavkat Rustamov, lecturer “Application of statistical spss statistics data analysis package in psychological research on the example of factor analysis”
. Dilafruz Sobirova, PhD The effect of commercial intelligence on professional performance
. Shuhrat Ostonov, lecturer “Application of statistical spss statistics data analysis package in psychological research on the example of factor analysis”
. Dilbar Rakhmonova, senior lecturer “The role of incentives for primary school pupils to interest them and increase their effectiveness
. Dilafruz Barotova, PhD The criteries of emotions in teenegers
. Feruz Ganjiyev, lecturer The peculiarities of psychologigal procetion of the individual in the extreme situation
. Akmal Nazarov, lecturer The communication as effective mean of influence in the interpersonal relationships
. Erkin Mukhtorov, PhD, Assoc. Prof. The factor of development of the professional skills of psychodiagnostics – doctor of general and clinical practice.
. Turob Juraev, PhD, Assoc. Prof. Beruniy va Ibn Sino o’rtasidagi ilmiy-falsafiy munozaraning tabiatshunoslik rivojidagi ahamiyati
. Qahramon Boboulov, lecturer S.Yesenin she’rlari poetikasining o’zbek tiliga tarjimada saqlanishi
. Sunnatillo Rahmonov, PhD Tasavvuf falsafasi
. Otabek Gaybullaev, Prof.Dr. Globallashuv jarayonida milliy g’oyani yoshlar ongiga singdirishda ta’lim va tarbiyaning roli
. Martaba Melikova, senior lecturer Yoshlarda tarixiy xotirani shakllantirishda ma’naviy merosning o’rni va roli
. Oysanam Muminova, PhD, Assoc.Prof. Globallashuv sharoitida Sharq va G’arb madaniyatining o’zaro bog’liqligi
. Khursheda Bobokulova, lecturer Moddiy va nomoddiy madaniy merosning tafakkur rivoji
. Maftuna Ubaydullayeva, lecturer Milliy ta’limning hopzirgi kun madrasalarida o’qitilishi
. Prof.Dr. Mustafa Uçar Modern Bilim ve Kuran: Özellikle Sağlık
3. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Muhammed Asıf YOLDAŞ Türk Seçmenlerin Mahalli Seçimlerden Önceki Beklentileri İle Seçim Sonrası Sonuçlar Üzerinde Bir Değerlendirme
. Dr. Öğr. Üyesi Ali MAZAK EMİR TİMUR’UN YÖNETİM İLKELERİ VE YÖNETİM FELSEFESİ
. Doç. Dr. Ömer Şahin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Üzerine Bir Değerlendirme
. Prof.Dr. Ahmet KAZANKAYA Van Gölü Havzası Meyveciliği
. Dr.Öğr. Üyesi Zehra Funda Türkmenoğlu Türkiye Enerji Kaynakları ve Taşkömürünün Yeri
. Doç.Dr.Aybeniz akdeniz AR; Dr.Öğr.Üye. Meltem Öztürk Türk Kahvesi Tüketiminde Motivasyonel Faktörlerin Nitel Analizi
. Abror Juraev, PhD, Assoc.Prof. Corporate investment strategies: lessons for developing countries
. Asliddin Abdulloev, senior lecturer Sysytem of Economic Relations of Cooperation between Enterprises of Agriculture and Agro-Industrial Complex
. Ziyodulla Nurov, senior lecturer Factors effecting the importance of Import-Substitution Industrialization strategy
. Zumrat Qayimova, senior lecturer The Importance of Market Infrastructure in Developing Entrprneurship
. Maksad Urakova, senior lecturer Features of introduction of accounting in agricultural industry
. Mavluda Tairova, PhD, Assoc.Prof. Formation of new marketing technologies in a modern competitive environment
. Firuza Rakhmatullayeva, PhD, Assoc.Prof. The role of branding in the formation of tourism attractiveness of a region
. Nozima Giyazova, senior lecturer The Place and Role of Marketing Communication in Modernization of Economy
. Kholmurod Muminov, PhD, Assoc.Prof. Modeling and forecasting the development trends of tourism industry of the Republic of Uzbekistan
. Sukhrob Davlatov, senior lecturer Promotion of innovative models of education for quality assurance in the training of specialists in the university
. Sayyora Tadjieva, PhD, Assoc.Prof. The role of the small business in the development of the regional hotel industry
. Otabek Azimov, PhD researcher The role of tourism business in regional economy of Bukhara
. Anvar Shirinov The extents of the development cooperation in the Central Asia
. Bakhtiyor Adizov, Phd researcher Providing competitiveness of students in higher educational organizations in study of tourism and service
. Otabek Kakhkhorov, PhD The role of highly qualified economists in the development of Uzbekistan’s economy on the basis of innovative requirements
. Dilshod Yavmutov, PhD Issues concerning complex effective development of agriculture in regions
. Madina Fazilova, lecturer O’zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda yoshlarning o’rni
. Bakhriddin Rakhmatov, PhD, Assoc. Prof O’zbekistonning turizm salohiyati
. Obidjon Khamidov, DsC, Assoc.Prof. Creating a mechanism for enhancing the role of the local community in the country’s ecotourism development
. Saidamir Salikhov, Master student Fruit and vegetable reproduction and storage optimization
. Nabijon Kholov, PhD researcher Investment portfolio management of commercial banks
. Azizjon Bobojonov, PhD Digital economy: lessons for uzbekistan
. Nargiza Nosirova, lecturer Foreign investment and innovative development is the most important factor in expanding the production capacity of Uzbekistan
. Bakhtiyor Ishmukhammedov, Assoc. Prof. Attracting foreign capital through the creation of free economic zones in the Republic of Uzbekistan
. Dildor Shodibekova, Assoc. Prof. The main goal is to increase more competitive Uzbek products both inside the country and abroad
. Dono Pulatkhujaeva, lecturer The Role and Prospects of Agrarian Sector in the Republic of Uzbekistan
. Nozima Zufarova, Assoc. Prof. Global experience of brand equity management
. Abdukhalil Melikulov, Senior lecturer Economic factors stimulating the development of foreign economic activity
. Otabek Kasimov, Senior lecturer Online Education is a way to improve quality of education: pros and cons
. Saida Abdurahimova, Assoc. Prof. Assessment of the impact of attracted investments into economy of Uzbekistan
. Abror Kucharov, DsC, Prof. Developing of innovation logistics in Central Asia
. Kamola Mukhamedova, PhD researcher Digital supply chain
. Madina Rajapova, PhD researcher Process of transformation to digital economy:e-commerce and e-business
. Sevara Aytiyeva, Lecturer Organization and management of cargo
. Fazliddin Khojaev, Senior Lecturer Exports characteristics of agricultural products
. Fazliddin Nasriddinov, PhD- Elyor Davlatov, Senior lecturer Perspectives of developing cooperation between Uzbekistan and Turkey with a new path of TIKA
. Umidjon Matyakubov, PhD, Assoc. Prof. Factors influencing the tourism industry in the region
. Alibek Rajabov, lecturer The theory of sustainable development
. Zarnigor Ilhamova, lecturer Difference between microeconomics and macroeconomics
. Tukhtabek Rakhimov, PhD researcher Sustainable development models of regional economic system
. Farangis Nasretdinova, lecturer Financial management in the sphere of social entrepreneurship
. Dilfuza Matyoqubova, lecturer Mechanisms of increasing productivity in agrarian sphere using innovation
. Manzura Masharipova, PhD researcher Improving organizational-economic mechanisms of developing small business in the sphere of services
. Ergash Ibodullaev, lecturer The use of foreign experience in developing ecotourism in Uzbekistan
. Sherzodbek Ruzmetov, lecturer Factorial information available to the venue and the region
. Jasur Ataev, Otakhon Allanazarov Tourism development projects and perespectives in Khorezm region
. Dilmurad Bekjanov, PhD researcher Innovative development of tourist destination: problems and prospects
. Davut Gazi Benli Ekonomik ve Sosyal Gelişimde “Vakıf Sektörü” Açısından Türkiye-Özbekistan İşbirliği Potansiyeli