Kongre programı daha sonra buradan ilan edilecektir.

5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Arş. Gör. Engin Tengilimoğlu, Prof. Dr. Yüksel Öztürk Metin Madenciliği Yöntemleri ile Online Otel Yorumlarının İncelenmesi: Bakü Otelleri Örneği
. Öğr. Gör. Merve BERK, Öğr. Gör. Cansu İZGİ Dünden Bugüne Türk Lokumu
. Res. Asst. Engin Tengilimoğlu, Prof. Dr. Yüksel Öztürk Clusturing of Hotel Reviews With Text Mining Thecniques: Case of Bakü
5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof. Dr. Ramazan BİÇER Osmanlı Arşive Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman olması
. Prof. Dr. Ömer Yılmaz Tasavvuf /Tarîkatlarda Rüyanın Yeri ve Değeri: Üsküplü Halvetî Asiye Hatun’unun Rüya Defterinin Analizi
. Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE İslam Hukukunun Aile İçi Şiddete Bakışı
. Zeliha BERK Üsküdarlı Yâkub Afvî ve Netîcetü’t-Tefâsir Adlı Eserindeki Metodu
. Prof. Dr. Mehmet Evkuran Müslüman Kimliği ve Deizm Üzerine Tartışmalar
. Doç. Dr. Recep Önal Günümüzde Selefî Söylemin Siyasî bir Yansıması Olarak Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî ve Kelâmcılara Bakışı
. Prof. Dr. Sıddık Korkmaz Dinin Anlaşılmasında Kültürün Etkisi Sorunu
. Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Hz. Muhammed (ASM)’ın Bir Sınanma Aracı Olarak “Hidayet”
. Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Ebu Mansur Es-Sealebi’de Ahlaki Görecelilik
. Prof. Dr. Mehmet Evkuran Fizikten Metafiziğe Yol Gider Mi? -Son Bilimsel Gelişmelerin İlahiyata Yansımaları-
. Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek Günümüz İslam Dünyasında Mezhep Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
. Dr. Erkan Çav AK Parti İktidarını “Din-Sekülarizm (Laiklik) Gerilimi” Üzerinden Okumak: Yerel ve Küresel Vesayet Sistemlerinin Aşılması ile “Restorasyon ve İnşa Süreci
. Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR Hadramutlu Bir Sûfî: Abdullah b. Alevî el-Haddâd
. Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve Bakım Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması
. Doç. Dr. Ahmet ARAS Günümüzde Balkan Coğrafyasında Yer Alan Dini Grupların Değerlendirilmesi
. Doç. Dr. Ülfet Görgülü Fıkhi Perspektiften Genom Düzenlenmesi: CRISPR-Cas9 Sistemi: “Cesur Yeni Dünya” mı, “Dünyanın Ekseninden Çıkması” mı?
. Zekiye Demir Dindar Erkeklerin Kadının Çalışmasına Bakışı
. Arş. Gör. Nurdan YAĞLI-Prof.Dr.Öznur ÖZDOĞAN Gaziler ve Yakınlarının Manevi İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
. Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN Batı’da İslamofobinin Nedenleri ve Müslümanların Maruz Kaldığı Hak Kayıpları
. Prof. Dr. Recep KILIÇ Fıkıh Terimi Bağlamında Farabi’de Din-Kültür İlişkisi
5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Karlygash ASHIRKHANOVA Shaman/Bahshı and Folk Medıcıne Tradıtıon in Kazakh Folklore
. Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE Üsküplü İshak Çelebi’nin Gazellerinde Ontolojik Metafor Olarak “Aşk”
. Doç. Dr. Kemal EROL Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam
. Prof. Dr. Hikmet ATİK Halk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Elbistanlı Sırri ve Şiirleri
. Dr. Yıldıray Çevik “Courting Echo-controversy!” Reading Michael Crichton’s State of Fear
. Dr. Öğr. Üyesi. Yıldıray Çevik Identity Quest Through Liminality in v.s Naipaul’s a House for Mr. Biswas
. Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Kuzey Makedonya Türkülerinin Toplumdilbilimsel Özellikleri
. Dr. Öğrt. Üyesi Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA Makedonya Türklerince Söylenen Türkülerde Kullanılan İkilemeler
. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK Cevad Kâzım’ın “Gönül Yaşlarım” İsimli Eseri
. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Seval Yinilmez Akagündüz Ahmed Şem’î’nin “Hülâsatü’l-Ahlâk” Adlı Eseri ve Ahlaka Dair Görüşleri
. Prof.Dr. Nadir İLHAN Oğuz Türkçesi Metinlerinden Salsal-name’nin Paris Nüshası
. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR Trakya Ağzında Bir Sözcük: Aydamak
. Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu Mekânsal Belleğin Şiire Yansıması: Üsküp Örneği
. Prof. Dr. Abide Doğan Kadro Hareketinin Edebi Yüzü
. M.A Mine Nihan Doğan Asaf Halet’in Platonist Şiir Evreni
. Nesrin Karaca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektuplarından 20. Yüzyıl Avrupa Şehirleri
. Doç. Dr. Yusuf AVCI-Sema ÇİÇEK Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi
5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN Küresel Isınmaya Karşı Yeşil Bilişim Kapsaminda Alınabilecek Önlemler
. Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN, Ufuk SEVERCAN Türkiye’de Deniz Lojistik Hizmeti Veren Firmaların Sosyal Medya Kullanımı ve Öneriler
5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları
. Ögr.Gör. Rana YURTDAŞ, Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ The Kid said ”I wish the school to be ours.”
. Prof. Dr. Ersin Kavi Lisans Öğrencilerinin İkinci Üniversite (Açıköğretim) Eğitimine Yönelik Algıları: Yalova Üniversitesi Örneği
. Arş. Gör. İpek YILDIRIM, Arş. Gör. Zuhal KARAMIŞ Mimarlık-Tasarım Eğitiminde Çok Kültürlülük Aracı Olarak Sanat
. Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Bilimleri Alanındaki Tezlere Yansımaları
. Dr. Muhammet Raşit MEMİŞ Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması
. Doç. Dr. Banu Gürer Din Eğitimi Açısından Ahiret Bilinci
. Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayan Eğitimde Güncel Bir Yaklaşım: Öz-Düzenleyici Öğrenme
. Doç.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları
. Doç. Dr. A. Faruk Levent- İlkay Alp (Dr. Adayı) Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
. Prof. Dr. Bekir BULUÇ Lisansüstü Eğitimde Okul Etkililiğinin Değerlendirilmesi
. Prof. Dr. Bekir BULUÇ İnsan Kaynakları Yönetimi işlevlerinden Seçme Sürecine İlişkin Analitik Bir Bakış
. Doç. Dr. Nevin Özdemir, Fatih Diken Etnik Kökenleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Kolb Öğrenme Stilleri
. Gülşen ERTAŞ, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının FeTeMM’ de Yer Alan Mühendislik Becerilerine İlişkin Görüşleri
. Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN Kutadgu Bilig’de Tören Yemekleri
. Prof. Dr. İsmet ÇETİN Kutadgu Bilig’in Toplumsal Yapıyı Oluşturmadaki Bilgi Alanları
. Arş. Gör. Zeynep ŞİMŞİR Travma Sonrası Büyüme Konusunda Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
. Dr. Öğretim Üyesi Demet ŞAHİN KALYON, Ceren KÖSELER Argümantasyona Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Düşünceleri Üzerindeki Etkisi
. Dr. Öğr. Üyesi İzzet ŞEREF Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Okuma Becerisi Odaklı Bir Değerlendirme
. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ILGAZ- Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİCİ Ailem ve Öğretmenlerim: Bazı Balkan Ülkelerinin Öğrencilerinin Gözünden
. Doç. Dr. A. Faruk LEVENT, Doktora (Aday) Esin METLİLO Okul İçindeki Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
. Lect.Bediha Gökçen Aykol, Asco.Prof.Bilal Yıldırım The Level of Participation of Parents Who Attend Basic Education of Their Children According to The Opinions of Parents and Teachers
. Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN Analysis of The Effect of Mathematics Worksheets Developed Based on Multiple Intelligence Theory on Mathematical Achievements and Attitudes of Eighth Grade Students
. Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN The Impact of Mathematics Worksheets Developed Based on Critical Thinking Applications on Mathematical Achievements and Attitudes of Fourth Grade Students
. Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Elif Büşra UZUN Öğretmen Adaylarının Okuma Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
. Doç. Dr. Behice Varışoğlu Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Tutumlarının İncelenmesi
. Dilara AKYAR-Nesibe DENİZ-Dr. Öğr. Üyesi Pınar BULUT İlkokul Öğrencilerinin Yazdıkları Hikâyelerde Çizgi Film Karakterleri
. Doç. Dr. Mehmet Celâl Varışoğlu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Derslerine Yönelik Görüşleri
5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Arş. Gör. Zühal KARAMIŞ, Arş. Gör. İpek YILDIRIM Geçmişten Günümüze Mimaride İç ve Dış Arasındaki Sınırın Dönüşümü
. Dr.Öğretim Üyesi Sabri Can SANNAV Dünden Bugüne Balkanlarda Bir Başkent: Edirne ve Edirne’de Yaşam
. Arş. Gör. Alper Gönül, Doç. Dr. Selen Durak 19. Yüzyıl Sonlarından 20. Yüzyıl Ortalarına Üsküp Kent Merkezinde Mimari Değişim
. Huseyin Yilmaz Cosmopolitan Imageries in Ottoman Art and Literature
. Şengül Altun Öney (Dr. Aday) Peripatik Felsefe Ve Meşşâi Filozoflar; El Kindi, Farabi Ve İbn-i Sina’nın Müzik Yaklaşımları
. Dr. Sungur DOĞANÇAY Ingiltere’nin Kudüs’te Misyonerlik Faaliyetleri
. Prof.Dr.Mustafa Yıldırım Sanat ve Akıl
. Doç. Dr. Zehra Aslan Rus İşgali İle Birlikte Doğu Karadeniz Halkının Göçü
. Doç. Dr. Zehra Aslan Türk Devlet Tiyatrasosunun Kuruluşuna Giden Süreç ve Kuruluşu
. Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan Kırdan Kente Göç Sonucunda Kentlileşme Çabalarının Türk Sinemasındaki İzdüşümleri
. Arş. Gör. Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Patlamış Mısır Krizi! Türk Sinema Sektörünün Muktedir Aktörleri
. Prof. Dr. Asgerzade Lutviyye Üsküp’lü Ahmet Bedi Triniç Azerbaycan’da
. Prof. Dr. Selda Kılıç Osmanlı’da Kadın, Suç ve Ceza
. Öğr. Gör. Bünyamin Punar XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Timar Sistemi: Üsküp Örneği
. Dr. Öğr. Üyesi Gül Güler Palmet Motifi Şeklinde Yapılmış Bir Grup Bayrak ve Sanak Alemi
. Doç. Dr. Mustafa Güler Kızıltepe (Dunaysır) Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
. Prof. Dr. Gülbadi Alan - Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kuş Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi
. Prof. Dr. Gülbadi Alan Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi
. Dr. Öğr. Üyesi Levent Ünal Balkan Harbi’nin Askeri Yönden Değerlendirilmesi ve Gerekli Derslerin Çıkarılması
. Dr. F. Rezzan ÜNALP İkinci Dünya Savaşı’nda Alman-Rus Savaşının Türk-Alman İlişkilerine Etkileri: “Dış Türkler” Konusunda Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Sonuçları.
. Prof. Dr. Mehmet Bulut, Arş. Gör. Mehmet Tuğrul Osmanlı Dönemi Arnavutluk Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
. Prof. Dr. Selma YEL, Yük. Kur. Uzm. M. Abdullah KAYMAK Makedonya’dan Anadolu’ya Göç Eden Türklere Yönelik Yardım Kampanyasına İstanbul Yahudi Cemaati’nin İlgisi (1923-1924)
. Dr.Öğr.Üyesi Sabri Can SANNAV, Cem TURAN Askerî Zaferden Diplomatik Yenilgiye Bir Örnek: 1897 Dömeke Meydan Muharebesi ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler
. Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU 21.Yüzyılda Akdeniz ve Kıbrıs’ın Artan Jeo Politik, Jeo Stratejik Önemi
. Prof. Dr. Selma Yel Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Dâhilinde Tekke Ve Zaviyeler Kanunu ve Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması
5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Prof.Dr. Nergüz Bulut SERİN Ortaöğretim Öğrencilerinde Siber Zorbaliğa Maruz Kalma ve Siber Zorbalik Davranişlarinin İncelenmesi (Kuzey Kibris Örneklemi)
. Öğr.Gör.Ayşe ERCAN Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi
. Öğr. Gör. Anjelika ŞİMŞEK Affiliative Memory of Cyprus Conflict: The Museum of Barbarism
. Dr. Öğretim Üyesi Zeynep SET Sosyal Olarak Kötücül Kişilik Özellikleri: Narsizm, Makyavelizm ve Psikopati
. Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK-Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Cemil Meriç’te Düşünce Evreleri
. Dr.Öğr.Üyesi Abdulhan ÜNLÜSOY Dini İfadelerin Edim Sözel Açıdan Sınıflandırılması
. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ata Az Avicenna’s Understanding of Prophecy
. Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesinde Üç Mesele
. Arş. Gör. Duygu YILMAZ Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Uzanan Süreçte Kadının Toplumdaki Yeni Rolü ve Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değişen Statüsü
. Prof. Dr. Mustafa UÇAR MEDULA ve SUT Temelli Medikal Muhsebe ve Faturalandırma
. Öğr.Gör. Ayşe ERCAN Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma
. Arş. Gör. Özge GÜLVER Medyada Kadın Profili Ve Şiddet: Güçlü Bir Medya Organı Olan Televizyonda Kadına Karşı Şiddet ve Şiddet Algısını Belirlemeye Yönelik Çalışma
. Dr. Öğr. Üyesi Emel YILMAZ Algılanan Sosyal Kaytarma Davranışı ve Kurumdan Kaynaklanan Sebepler
. Assoc. Prof. Gözde YILMAZ, Assist. Prof. Emel YILMAZ Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students
. Dr. Öğr. Üyesi Faik ÖZDENGÜL Fizyolojik ve Psikolojik Sağaltımda Otokton Bir Yaklaşım: “Rumi Aşkın Terapi ”
. Arş. Gör. Ayşe Şeyma TURGUT Türkiye’deki Gelir Eşitsizliğinin Kadının İşgücüne Katılımı ve Kadın Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi
5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Dr. Esra Müjgân KARATAŞ Demokrat Parti Döneminde Sivas (1950 – 1960)
. Assoc. Prof. Dr. Dervis Kirikkaleli / Dr. Melike Torun / Assoc. Prof. Dr. Apler Ozun Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK
. Öğr. Gör. Sinan DERMAN Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Çocuk Dostu Şehirler
. Öğr.Gör. Alper YALÇIN, Öğr.Gör. Sevda YALÇIN İnsani Gelişim Penceresinden Türk Tevletleri (2000-2017)
. Ar.Gör.Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Kafkasya Üniversiteleri Birliği’nin Bir Kurumsal Girişimci Olarak Tezahürü
. Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN, Doç. Dr. Tuba Gültekin Ege Bilge Liderlik Modeli Çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
. Dr. Öğretim Üyesi Yalçın YILMAZ Çocukları Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korumaya Yönelik Düzenlemeler ve RTÜK’ün Yaptırım Kararları
. Öğr. Gör. Dr. Emine ALPAY The Role of the Newspaper Hak ve Özgürlük in shaping Turkish Identity in Bulgaria (1991- 1995)
. Öğr. Gör. Dr. Sezen Güngör, Öğr. Gör. Özge HABİBOĞLU Çerçeveleme Etkisinin Satın Alma Kararları ve İrrasyonel Kararlar Üzerine Etkisi
. Öğr. Gör. Dr. Sezen GÜNGÖR Bireysel Yatırımcıların Benzeşim Ön Yargılarının Sosyal Sorumluluk Projesi Yatırımları ile Birlikte Ele Alınması
. Prof. Dr. Adnan SÖZEN Türkiye İçin Nükleer Santraller ve Çevresel Etkiler
. Dr. Öğr. Üyesi Şerife PEKKÜÇÜKŞEN Mahallenin Geleneksel Temeli ve Hukuki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
. Arş. Gör. Arzu MALTAŞ EROL Kentsel Yaşama Alternatif Bir Katılım: Kendin-Yap (DIY) Şehircilik
. Nikolina Kunic Case of Sejdic and Finci vs Bosnia and Herzegovina
. Arş. Gör. Fuat EROL, Dr. Öğr. Üyesi. Nezahat EKİCİ Sanat Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı: Müzeler Üzerine Bir Araştırma
. Dr. Mehmet Ali POLAT Yurtiçi Tasarruflar İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
. Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Kobilerin Demografik Yapısı, Karşılaşılan Zorluklar ve Önerilen Çözümler
. Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Geçici Yönetim : Örgüte Etkileri ve Diğer Esnek Çalışma Sistemleri Arasındaki Farklar
. Prof. Dr. Nurgün KOÇ-Bedriye KOÇ Türkiye’nin Vazgeçilmezliği: Jeo- Starejik Konum, Enerji Koridoru ve Güvenlik
. Assist.Prof.Yalçın YILMAZ, Assoc.Prof.Gözde YILMAZ Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes
. Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ, Dr. Öğretim Üyesi Ersin BURNAZ Kutadgu Bilig’de Pazarlama / Marketing in Kutadgu Bilig
. Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YILDIRIM- Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
. Uğur GÜLCÜ Kent Güvenliğinde Komşu Kollama Projesi