3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu

Ana Tema

“Sosyal Bilimler ve İlahiyat Bilim Dalları Arasında Sınırları Yoklamak”

Amaç

Dünyada gittikçe önemi artan din ve toplum üzerine konuşma, araştırma ve aktiviteler yürütme işini, bilimsel yöntem ve ilkelerle, yüzyüze bir bilişim fırsatına dönüştürme ve dünyada yakın bilim dallarında çalışan ilim adamları arasında köprü vazifesi görmek niyetindeyiz.

Ayrıca sempozyum vesilesiyle başta Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara uluslararası alanda zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmekteyiz.  İlaveten İlahiyat bilimleri alanının doğrudan içinden olmasa da disiplinlerarası etkileşimi önceleyen bir yaklaşımla ilgili çalışma ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktayız.

Danışma Kurulu

Dr. Özcan GÜNGÖR-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU Ankara Üniversitesi

Dr. Ahmet YILDIRIM Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Asım YAPICI Çukurova Üniversitesi

Dr. Hacı Yunus APAYDIN Erciyes Üniversitesi

Dr. Hakkı Şah YASDIMAN Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. İbrahim E. ARIOĞLU

Dr. İhsan TOKER Ankara Üniversitesi

Dr. Mehmet ATA AZ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Mehmet EVKURAN Hitit Üniversitesi

Dr. Mustafa DEMİRCİ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Yakup CİVELEK Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Zekeriya IŞIK Hitit Üniversitesi

Dr. Zeki Salih ZENGİN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Adem EFE Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Ali COŞKUN Marmara Üniversitesi

Dr. Ali YILMAZ Ankara Üniversitesi

Dr. Mehmet Akkuş Ankara Üniversitesi

Dr. Bilal KEMİKLİ Uludağ Üniversitesi

Dr. Bozkurt KOÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Hidayet AYDAR İstanbul Üniversitesi

Dr. Mehmet Ali KİRMAN Çukurova Üniversitesi

Dr. Hikmet ATİK Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU Ankara Üniversitesi

Dr. Öznur Özdoğan Ankara Üniversitesi

Dr. Handan Karakaya Fırat Üniversitesi

Dr. Mevlüt ERTEN Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Murat DEMİRKOL Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.

Dr. Erkan YAR-Fırat Üniversitesi

Dr. Nasi ASLAN-Çukurova Üniversitesi

Özel Konular

Toplum ve Temel İslam Bilimleri

Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kelam

Din ve Edebiyat

Dilin Sembolik Dünyası, Eski Türk Edebiyatı, Türk İslam Şairleri, Tasavvufi Metinler

Din ve Sanat

Müzik, Estetik, Tiyatro, Mitoloji, Sanat Tarihi, İslam Sanatları

Din ve Dil

Arapça, Farsça, Türkçe, Din Dili, Eski Çağ Dilleri

Din ve Felsefe

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Ahlak-Siyaset, İnanç ve Yorum, Toplumsal Ahlak Kuralları.

Din ve Eğitim

Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Müfredatlar, Eğitim yöntem ve teknikleri, Değerler Eğitimi

Din ve Sosyoloji

Mezhepler, Dini Gruplar, Siyaset, Sekülerleşme-Küreselleşme, Kültürel Antropoloji, İslamofobi, Modernizm, Feminizm, Kur’an ve Toplum

Din ve Tarih

Dinler Tarihi, Arkeoloji, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Selçuklu Tarihi, Modern Türkiye Tarihi, Mezhepler Tarihi

Din ve Coğrafya

Endülüs, Türkistan, Arap Yarımadası, Kudüs, Dini Jeopolitik, Batı.

Din ve Psikoloji

Dini motivasyon, Dini Tecrübe, Kur’an ve Birey, Tasavvufi yaşam, Ruhsal gelişim, Dindarlığın Bireysel temelleri

ÖZBEKİSTAN BÖLGESİ ALİMLERİ

 1. Ebû Hanife
 2. Mâturidî
 3. Ahmet Yesevî
 4. Buhârî
 5. Tirmizî
 6. Dârimî
 7. Abd b. Humeyd
 8. Heysem b. Küleyb eş-Şâşî
 9. Hennâd b. es-Serî
 10. Hakîm et-Tirmizî
 11. Burhâneddin Merginânî
 12. Kaffâl eş-Şâşî
 13. İbn Sina
 14. Farâbî
 15. Bîrûnî
 16. Muhammed b. Ahmed Harizmî
 17. Ebû Leys es-Semerkandî
 18. Hâkim es-Semerkandî
 19. Ebû Bekir Kelâbâzî
 20. Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî
 21. Ebu’l-Berekât en-Nesefî
 22. Ömer en-Nesefî
 23. Zemahşerî
 24. Serahsî
 25. Ebu’l-Usr Pezdevî
 26. Ebu’l-Yüsr Pezdevî
 27. Debusî
 28. Necmeddin-i Kübrâ
 29. Seyyid Burhaneddin (Mevlana’nın Şeyhi)
 30. Sadruşşehîd el-Buhârî

YEDİ MÜRŞİD

 1. Abdülhâlik Gucdüvânî
 2. Ârif Rivgerî
 3. Mahmûd Fağnevî
 4. Ali Râmitenî
 5. Muhammed Baba Semmasî
 6. Emir Külal
 7. Hazret Bahauddin Nakşibend