5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
AMAÇ
Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu’nda Türkçe Öğretimi, Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı ana temalarına yer verilmekle birlikte sempozyum dilbilim ile ilgili tüm çalışma konularını da kapsamaktadır. Ayrıca Okulöncesinde Türkçe öğretimi, ilköğretimde Türkçe öğretimi, çocuk edebiyatı ve Türkçe öğretimi, Türkçenin güncel sorunları, Türkçe öğretiminde yeni ve etkili yaklaşımlar, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı konularındaki araştırmalarınızı ve birikimlerinizi bizimle paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağız.
ÖZEL KONULAR
TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
• Okul Öncesinde Türkçe Öğretimi
• İlköğretimde Türkçe Öğretimi
• Öğrenme Alanları Eğitimi
• Dinleme/İzleme Eğitimi
• Konuşma Eğitimi
• Okuma Eğitimi
• Yazma Eğitimi
• Dil Bilgisi ve Türkçe Öğretimi
• Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi
• Yurtdışında Yaşayan Türklere Türkçe Öğretimi
• Türkçenin Güncel Sorunları
• Türkiye’de ve Dünyada Dil Öğretimi Politikaları
• Türkçe Öğretiminde Yeni ve Etkili Yaklaşımlar
• Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programları
• Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
• Türkçenin Türk Soylulara Öğretimi
• Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi
• Dil Bilimi ve Türkçe Öğretimi
• Türkçenin anadili ve ikinci dil olarak eğitimi ve öğretimi (yöntem ve materyal geliştirme, karşılaşılan sorunlar, çağdaş yaklaşımlar)
• Türk dilinin kaynakları, tarihi, dünya dilleri ile etkileşimi
• Türkçenin söz varlığı ve dil bilgisi
• Bilim, kültür ve iletişim dili olarak Türkçe
• Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi
• Türk dünyasında Türkçenin kullanımı
• Türkçenin karşı karşıya olduğu sorunlar
• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
KLASİK TÜRK EDEBİYATI
• Metin Neşri ve Tenkidi
• Eski Türk Edebiyatı Sahasındaki Mukayeseli Çalışmalar
• Tezkirecilik ve Biyografi Geleneği
• Edebî Sanatlar
• Nazım Şekilleri
• Aruz Vezni
• Kütüphanecilik, Yazma Eser Kütüphaneleri, Katalog ve Tasnîf Problemleri, Özel Kütüphaneler, E-Kütüphaneler
• Eski Türk Edebiyatı Sahasında Teknolojinin Kullanımı ve Teknik Meseleler
• Arşivcilik, Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşiv Belgelerinden Yararlanma
• Yayınlar, Tezler, Bibliyografik Çalışmalar
• Divan Edebiyatı Geleneği
TÜRK HALK EDEBİYATI
• Sözlü Gelenekler
• Müzik, oyun ve eğlence
• Gelenek, görenek ve inançlar
• Maddi kültür
YENİ TÜRK EDEBİYATI
• Tanzimat Edebiyatı
• Servetifünûn Edebiyatı
• Fecriati Şiiri
• Millî Edebiyat Dönemi
• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
• 1940 Sonrası Türk Edebiyatı
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ali AKAR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma S. KUTLAR OĞUZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan K. TAVUKÇU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Ülkü ELİUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut KARABEY Erzincan Üniversitesi
Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. M. Vefa NALBANT Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal EROL-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Mitat DURMUŞ Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel Üst ERDEM Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali TÖKEL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü.
Öğr. Gör. Dr. Harun GÖÇERLER – Namık Kemal Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Duygu DOĞAN- Namık Kemal Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR – Namık Kemal Üniversitesi